Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 61 (1922). Praha: Právnická jednota v Praze, 411 s. + příloha
Authors: Redakce

Denník

.

Do sedmé desítky. Dnešním dnem nastupuje Právník sedmou desítku svého života. Nescházelo ovšem mnoho, a byl by stěží dovršil svoji šedesátku. Poměry poválečné na trhu nakladatelském staly se pro neobchodníky — а k těm sluší počítati i nakladatelstvo Právníka — do té míry kritickými, že s úzkostí hleděli jsme vstříc budoucnosti našeho nejstaršího časopisu právnického. Než přispěním činitelů, kterým rovněž záleželo na zachování našeho časopisu a i jiných obdobných institucí, podařilo se krisi oddálit, a jak poměry ukazují, bude lze ji považovati zajisté i za překonanou. Budeme proto s tím větší chutí a horlivostí pracovati dále a soutěžiti i s ostatními příbuznými časopisy způsobem i měrou až posaváde zachovávanou. S vážené strany našeho čtenářstva byl nám sice učiněn návrh, aby Právník napříště upustil od uveřejňování praktických případů, poněvadž jest prý s dostatek jiných pramenů, z nichž lze čerpati poučení v oboru právnické praxe a že by sloupce Právníka mohly se vyhraditi výhradně otázkám čistě theoretickým. Oceňujeme sice plně význam theoretických článků stejně jako navrhovatel a těší nás, že i praktičtí právníci těmto článkům věnují svou plnou pozornost a přejí si jejich rozšíření. Snažili jsme se také, jak dokazuje právě poslední ročník, věnovati theoretickým článkům více místa než dříve. Přes to ale nemůžeme souhlasiti s tím, aby bylo od praktických případů úplně upuštěno. Právník vychází nyní sice jen jednou za měsíc, ale doufejme, že se vrátí do svých původních kolejí a že mu bude možno dokonce svůj objem i rozšířiti. Teprve pak bude moci vyhověti v obojím směru a státi se jak po stránce theoretické, tak i praktické nezbytnou pomůckou všem našim praktikům, hlavním to přátelům svým, jimž bude moci dodávati potřebný materiál včas právě také z oboru praktických případů. Tvoříť tato látka vlastně součást právnických novin,
jichž praktik potřebuje jako vezdejšího chleba. Nám nezbývá než
prositi pány přispívatele, aby nám zasílali věci nové a zásadní,
a rychlé jich uveřejnění se strany časopisu dovrší úkol, jemuž
podobné noviny mají sloužiti. Zároveň děkujeme všem svým
dosavadním přispívatelům a prosíme, aby i příště svými pracemi
a příspěvky pamatovali na náš časopis.
Redakce.