Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 61 (1922). Praha: Právnická jednota v Praze, 411 s. + příloha
Authors:
Jednou žádostí lze žádati za rozličné knihovní pořadí několika pohledávek. K povolení poznámky o knihovní přednosti některé pohledávky stačí prohlášeni dlužníka resp. majitele hypotéky, učiněné v dluhopise, a netřeba k tomu svolení ustupujícího věřitele.
Krajský soud v T. zamítl žádost, aby poznamenána byla knihovní přednost pohledávce spořitelny v T. před pohledávkou M. Ch. současně zapsanou na základě dlužního úpisu, v němž majitelé hypotéky svolili ke knihovnímu vkladu zástavního práva za tuto pohledávku M. Ch. v pořadí za zmíněnou pohledávkou spořitelny v T.
Rekursu majitelů hypotéky vrch. soud zemský vyhověl, usnesení prvého soudu změnil a povolil, aby zmíněná knihovní přednost byla poznamenána. Odůvodnění: Prvý soud zamítl návrh na poznámku přednosti jednak proto, že prý postoupení přednosti může se státi jen vkladem nebo záznamem, jednak proto, že není tu zákonem předepsaného svolení obou oprávněných a vlastníka hypotéky.
S tímto míněním nelze souhlasiti.
Přednost v pořadí není sama o sobě ani věcným právem nebo břemenem, nýbrž poskytuje jenom jisté právní účinky podle knihovního zákona, její zvláštní vyznačení, pokud neplyne přímo ze zákona, děje se tedy podle § 20 lit. b) knih. zák. poznámkou a není k tomu třeba vkladu nebo záznamu. Byť snad teorie v tom směru se rozcházela, souhlasí praxe zásadně s tímto stanoviskem v zákoně zcela odůvodněným.
Druhý důvod prvého soudu byl by jen tehdy vhodným, kdyby se jednalo o postup přednosti dle § 30 knih. zák., totiž, kdyby se věřitel vzdával v něčí prospěch pořadí již nabytého. Tomu není tak v tomto případě, kde pohledávka M. Ch. v pořadí, které by jí jinak při současném vkladu připadalo, ustupující teprve se do knih vkládá a tedy teprve nabývá určitých práv hypotekárních jí dlužníkem propůjčených.
Z dlužního úpisu je patrno, že bylo pohledávce té propůjčeno právo zástavní výslovně v pořadí za pohledávkou spořitelny v T. 13 000 K s přísl.; a nemohla tedy věřitelka nabýti vkladem více práva, než jí bylo dlužníkem propůjčeno, a nemohlo pro její pohledávku ani vloženo býti právo zástavní v stejném pořadí s pohledávkou spořitelny. Byloť zůstaveno žadatelům, aby o tento vklad žádali později a její zadnější pořadí bylo by nastalo dle § 29 knih. zák. po zákonu; žádají-li současně, mají zajisté právo navrhnouti, aby pořadí, které pohledávce poskytnouti chtějí, bylo poznámkou dle § 20 lit. f knih. zák. vyznačeno.
Bylo tedy rekursu vyhověti a usnesení pokud v odpor bylo vzato, změniti.
Rozhodnutí vrchního zemského soudu v Praze ze dne 18. srpna 1921 č. R IV 486-21.1
Dr. E. Chalupný.
  1. Shodné s rozhodnutím téhož soudu ze dne 22. července 1912 č. R IV 276-12.