Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 61 (1922). Praha: Právnická jednota v Praze, 411 s. + příloha
Authors: X.

Denník.


Dr. Mikuláš Kašpárek †. Bolestný ohlas vzbudila v právnické naší veřejnosti zpráva o úmrtí Dra. Mikuláše Kašpárka, rady vrchního zemského soudu a soukr. docenta pojišťovacího práva na právnické fakultě university Masarykovy v Brně. Česká věda právnická ztratila v něm zdatného a slibného pracovníka. Zesnulý uveřejnil, vedle řady časopiseckých prací českých i německých, též samostatný spis v brněnské »Sbírce spisů právnických a národohospodářských« pod titulem »O uzavření smlouvy pojišťovací podle práva československého se zvláštním zřetelem ku právu švýcarskému, německému a ku francouzské osnově zákona o smlouvě pojišťovací«, záslužný to výklad o četných choulostivých otázkách, týkajících se uzavření pojišťovací smlouvy, jenž zůstane cenným obohacením literatury našeho pojišťovacího práva. Připravoval také další publikace v oboru tomto i jest odchod jeho na věčnost tím bolestnějším úbytkem v řadě vědeckých vzdělavatelů práva pojišťovacího. – Čest budiž jeho památce!