Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 61 (1922). Praha: Právnická jednota v Praze, 411 s. + příloha
Authors: X.
Nové vydání trestního řádu. Nakladatelství Dra. Ed. Grégra syna v Praze věrno svému poslání, projevenému vydáním »Sbírky zákonů« v naší Čsl. republice, opětně vydalo »Trestní řád« jako čís. 35. své sbírky. Nepopiratelně vyhovělo tak potřebě velmi naléhavé v době pro tisk ztížené, ale s nevšední obětavostí. Jako vydání prvé téhož »Trest. řádu« uspořádal vydání toto Dr. Mojmír Lepař, soudní rada v. v., advokát, s patrně upřímnou snahou, posloužiti tím požadavkům doby, věci i lidu, což dlužno s povděkem kvitovati. Druhé vydání »Trestního řádu« upraveno se všemožnou přehledností. Mimo tr. řád z r. 1873, dosud v naší republice platný, zahrnuje nové vydání všechny jeho dodatky, jako zejm. předpisy pojící se k poměrům na Slovensku a Podkarpatské Rusi, zákonů o porotcích, předpisů o soudech lichevních, o pracovních oddílech, o podmíněném odsouzení, o soudech vojenských a četnictvu a pod. Také k ústavní listině se přihlíží, pokud její předpisy předmětu knihy se dotýkají. Slovní přehled přesně a podrobně pracovaný usnadňuje lehkou orientaci pro celý obor »Trestního řádu«. Přes obtížnost vydavatelskou kniha tato levnou cenou 27 Kč podává možnost, aby pronikla po celé naší vlasti všude tam, kde jí třeba.