Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 61 (1922). Praha: Právnická jednota v Praze, 411 s. + příloha
Authors: Kyas, Karel
Caveant consules! — Před léty vyprávěl p. vrch. r. z. s. J. Boubela v »Právnické jednotě« v Brně, že říšsko-němečtí soudci studovali před r. 1895 zařízení soudní kanceláře i v Brně a chválili zařízení podacího protokolu, vytýkali vady pruské podatelny, zejména že nelze zjistiti, došel-li spis soudu či neztratil-li se v podatelně. Jednací řád z r. 1897 zavedl podatelnu, protože ji měli v Německu. — Dle věstníku ministerstva sprav. dr. Bouček lituje způsob provádění podmínečného odsouzení, ač nesdílím názor o zavinění soudců na dnešní praxi. Jeť zapotřebí reformy podmíněného odsouzení při jeho dnešním širokém rozsahu případným obmezením. — Málo lepší zkušenosti nabyli soudci s lichevními soudy, jichž přísedící, vybíraní z politických neb hospodářských sdružení, přinášejí si již určitý směr nazírání na občanské povinnosti a uplatňují ho v lichevních soudech tak, že se rozbíjí o ně dobrá vůle i namáhání soudce, který poučením snaží se přivésti laiky k správnému nazírání na obsah zákonných ustanovení. Na Hlučínsku nebylo pro politické poměry vůbec možno zřídit lichevní soudy. Jak přispěly tyto soudy k obmezení lichvy neb dokonce drahoty? K tomu jest potřebí jiných složek. Když jsme přišli na Hlučínsko, pochvalovali si pruští soudci (kteří málo co našeho pochválí), že není u nás konšelských soudů, které označovali za zbytečný balast svého trestního řízení. Mimo četné důvody jiné uváděli, že jedná-li se o vážný neb choulostivý případ, na nějž hlavně veřejnost byla upozorněna, jest těžko sehnati přísedícího laika. Každý laik se vymlouvá, zdráhá se rozhodovati a snaží se odročiti spor, snaha soudcova, přivésti laika k správnému nazírání na zákonné znaky v daném případě jest marná. Oblíbenými konšelské soudy v Německu nejsou. Kéž by zodpovědní činitelé vážně uvažovali, je-li za dnešních poměrů nutné zříditi laické soudy, odporučuje-li se tak právě nyní učiniti. Není činnost soudcova kontrolována odbornými soudy odvolacími? Rozhoduje u chirurga sbor laiků o způsobu operace, u technika při stavbě stroje? Kéž by dotyční činitelé zrale uvážili, aby zase referent
pozdě bycha nehonil. Kyas Karel.