Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 61 (1922). Praha: Právnická jednota v Praze, 411 s. + příloha
Authors: X.
JUDr. Bol. Fux: Dávka z majetku. Komentované zákony Československé republiky. Svazek 1. Vydává: Českosl. Kompas, tisk. a vyd. akc. spol. v Praze, na Smíchově, Plzeňská 79. Cena váz. výt. 100 Kč. Stran 756.
Ačkoliv jsme nedávno slavili již třetí výročí naší samostatnosti, nemáme dosud opravdu cenné, všem potřebám vyhovující sbírky komentovaných zákonů naší republiky, jakou je na př. francouzská sbírka Dallozova nebo byla pro bývalé mocnářství sbírka Manzova. Potřeba takové sbírky pociťována je všeobecně. Spousta nových zákonů, zasahujících do různých oborů právních a upravujících mnohdy jen tu kterou otázku, jiné nechávajíc nedotčeny, způsobuje, že právnictvo naše ztrácí přehled a pevnou půdu. A ztrácí pak ovšem velmi mnoho drahého času shledáváním a srovnáváním různých zákonů. Uvítají proto zajisté všechny interesované kruhy se zadostiučiněním, že »Českosl. Kompasu«, tisk. a vyd. akc. spol. podařilo se získati četné osvědčené spolupracovníky mezi nejčelnějšími našimi právníky, s jichž pomocí zahajuje tímto svazkem vydávání »Komentovaných zákonů čsl. republiky«. V 1. svazku shrnul pro tuto látku nad jiné povolaný daňový odborník J. U. Dr. Bol. Fux, min. rada v min. financí, za pomoci J. U. Dra Fr. Lorenze, min. tajemníka v min. financí, veškerý dosud nahromaděný, nepřehledný a těžko proniknutelný legislativní i administrativní materiál z oboru dávky z majetku a přírůstku na majetku v soustavný celek, provázený odborným výkladem a všemi potřebnými pomůckami.
Obsáhlé, pečlivě vypravené vydání Fuxovo je skutečně nepostradatelným, spolehlivým a cenným vodítkem touto obtížnou zákonodárnou materií jak pro osoby, dávce této podrobené, ať už jde o osoby fysické s majetkem zemědělským, lesním, domovním neb jiným (velkostatkáře, statkáře, majitele domů, továrníky, obchodníky, kapitalisty, majitele cenných papírů a t. d.) nebo o právnické osoby (akciové společnosti, společnosti s r. o., korporace, spolky, veř. fondy, nadace, církve, řády, kongregace, právovarečná měšťanstva a pod.), tak i pro orgány ukládací (berní správy, komise odhadní, a odvolací). Prvním svazkem staví se sbírka, vydávaná »Českosl. Kompasem« čestně po bok nejproslulejším zahraničním sbírkám zákonů. Pro další čísla získána součinnost universitních profesorů z pražské i brněnské university, jakož i vynikajících praktiků a připravují se zejména: Civilní řád soudní a zákon o příslušnosti soudní (prof. Hora), dále Obchodní zákon (prof. Hermann, Otavský a Wenig), Občanský zákon (prof. Krčmář), Trestní řád (prof. Kallab-Herrnritt), Horní zákon (Dr. Peters), Obecní zřízení (Dr. Klouček) a j. důležité zákony.
Ujme-li se záslužný podnik tento, bude tím opravdu i vyplněna značná mezera, kterou náš právní život dosud téměř při každém svém kroku nemile pociťoval. A aby se ujal, o to se musí přičiniti právě naši právníci sami.