Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 61 (1922). Praha: Právnická jednota v Praze, 411 s. + příloha
Authors:

Praktické případy.


Příspěvek k §§ům 65, 402 ex ř. a 107 ob. obč. z. Rekursní lhůta do usneseni, povolujícího oddělené bydliště, činí 8 dnů.
Rekursní soud odmítnul rekurs podaný po 8 dnech do usnesení prvního soudu, kterým ohrožené manželce povoleno bylo oddělené bydliště.
Nejvyšší soud dovolací stížnost zamítnul. Odůvodnění: Oddělené bydliště povoluje se arciť dle předpisů § 107 a násl. obč. zák., tedy na základě materielního práva. Než na řízení nutno při tom užíti ustanovení exekučního řádu, jelikož ustanovení materielního práva o způsobu řízení žádných předpisů neobsahují; článek XXVII. uvoz. zák. k ex. ř. nařizuje pak výslovně, že při zajišťovacích opatřeních, třeba že jsou přípustná dle jiných dosavadních zákonů, exekučním řádem nedotknutých, nutno šetřiti předpisu exekučního řádu o úkonech exekučních ku zajištění pohledávek peněžitých (§§ 370377 ex. ř.) a o prozatímních opatřeních (§§ 378402 ex. ř.).
Stížnost do usnesení okresního soudu bylo tedy v tomto případu dle §§ 402 a 65 ex. ř. podati ve lhůtě 8 dnů po doručení usnesení naříkaného a když tak se nestalo a stížnost podána byla teprve 13. dne, odmítl právem rekursní soud stížnost jako opožděnou.
Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 12. července 1921 čj. R-I 870-21-1.
Schin.