Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 61 (1922). Praha: Právnická jednota v Praze, 411 s. + příloha
Authors: X.
Dr. R. Mayr – Dr. R. Dominik: Soustava práva občanského. Česká právnická literatura postrádala dosud úplného systému občanského práva. Běžné u nás spisy německé byly dávno už překonány zákonodárstvím let válečných i změnami, provedenými zákony Čsl. republiky. Připravovaná soustava československého občanského práva odpovídá nejnovějšímu stavu zákonodárství, theorie a praxe. Pro posluchače práv na našich universitách bude té doby jedinou studijní pomůckou, nezbytnou k vědecké průpravě v právu občanském. Přihlížejíc k starší i nejnovější judikatuře a zaznamenávajíc přečetnou literaturu, zejména časopiseckou, bude chystaná soustava zároveň nepostrádatelnou příručkou v knihovnách soudů a jiných státních i samosprávných úřadů, v kancelářích advokátních a notářských a v pracovně každého vzdělance, jenž zajímá se o základní otázky práva soukromého. Právě vydán I. sv. Nauky obecné, stran 242 za Kč 40. K obsahu spisu se ještě vrátíme.