Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 61 (1922). Praha: Právnická jednota v Praze, 411 s. + příloha
Authors:

K výkladu čl. IX. č. 8. uv. z. k ex. ř.


Na základě not. spisu navrhla v lednu 1920 pí. A. proti svému rozvedenému manželi B., státnímu úředníku, pro alimentační příspěvky povolení exekuce zabavením ⅔ důchodů s tím omezením, že povinnému musí zůstati částka 800 K ročně volnou. Okresní soud v Karlině povolil exekuci podle návrhu. K stížnosti povinného B. změnil zemský soud v Praze usnesení prvého soudu v tom směru, že se povoluje exekuce zabavením pouze polovice důchodů, a odůvodnil své usnesení tím, že »vedle článku 3. zák. ze dne 17. května 1912 č. 104 ř. z. při exekuci na platy osob ve veřejné službě postavených, aby poskytnuta byla výživa ze zákona příslušející, volna musí dlužníku zůstati polovice onoho platu, který jinak není exekuci podroben, nejméně však při aktivních požitcích 800 K.« K dovolací stížnosti vymáhající strany vydal nejvyšší soud následující usnesení: Dovolacímu rekursu se nevyhovuje. Důvody: V otázce, zda lze exekuci povoliti na ⅔ či pouze na ½ služebního dlužníkova příjmu, brojí vymáhající věřitelka proti jasnému doslovu zákona.«
Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 1920 pod č. j. R I 239/20.1)
Dr. O.
  1. *) Poznámka zas.: Jest soudům znění form. č. 279 (dříve E 171a) neznámé aneb jest formnlár nesprávný? Vysvětlení bylo by žádoucno. Poznámka redakce. Jasný doslov zákona, jehož se dovolává nejv. soud, usvědčuje ovšem jeho rozhodnutí z nesprávnosti. Je-li pro obyčejné pohledávky přípustná exekuce jen na jednu třetinu služného, jsou tím osvobozeny od exekuce zbývající dvě třetiny. Praví-li však zákon, že pro alimentační nároky lze vésti exekuci tak, aby zůstala dlužníku volnou polovice onoho platu, který jinak není exekuci podroben, nemůže to znamenati nic jiného, než že dlužníkovi má zůstati volnou polovice z oněch dvou třetin, které jinak jsou z exekuce vyloučeny, (polovice ze dvou třetin = třetina) čili poměr se při exekuci pro pravidel. pohledávky obrací v neprospěch dlužníkův: tam (při obyč. pohledávkách) jen jedna třetina exekuci podrobena a dvě třetiny volny, zde (při privil. pohledávkách) dvě třetiny exekuci podrobeny a jedna třetina volna. Tak také všeobecně literatura. A nyní zákon ze dne 15. dubna 1920 č. 314 sb. z. ustanovuje tak výslovně.*