Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 61 (1922). Praha: Právnická jednota v Praze, 411 s. + příloha
Authors: X.

Literární zprávy.


Dr. K. Engliš: »Základy hospodářského myšlení«. V nevelké knize (132 stran Kč 25,–) psané arci formou velmi zhuštěnou, řeší autor formy hospodářského myšlení. Dokazuje, že hospodářská věda má zcela odlišné formy myšlení nežli věda přírodní a též věda právní. Rozdíly tyto si třeba uvědomiti pro správné pojmosloví hospodářské, které bylo do dnes proto naprosto nejednotné, poněvadž byla hospodářská věda směsí methodicky nejednotných poznatků a nehledala svého způsobu myšlení odlišných od myšlení přírodovědeckého-právního. Hledání tohoto způsobu myšlení jest velmi plodným i pro řešení obsahových problémů hospodářské vědy a pro třídění a sjednocení jejich poznatků. Výsledky skýtají kritické hledisko pro mnohý dnešní spor v hospodářské theorii. Autor připojuje ukázky hospodářské theorie na tomto základě jednotně zkonstruované, v nichž je řada nových materielních poznatků theoretických. Je první toho druhu v české theorii hospodářské, která se doposud neobírala svými formálně filosofickými předpoklady.