České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
Referát o schůzí Spolku čsl. notářů odbor »Praha« konané dne 24. listopadu 1934 v restauraci U Bumbrlíčka v Praze II., Národní třída.
Schůzi zahájil pan předseda odboru notář dr. Černý ze Říčan, který pro nemoc delší dobu nemohl se činnosti spolkové věnovali, a po uvítání přítomných vzpomněl srdečnými slovy posmrtné památky vynikajících členů odboru pana notáře Uhlíře z Prahy a pana notáře Engelthalera z Rakovníka, kteří krátce před tím zemřeli. Přítomní uctili památku jejich povstáním.
Na to ujal se slova pan notář dr. Svoboda a pojednal formou vynikající co do přednesu a obsahově neobyčejně výstižně o otázce, kdy lze podrobiti zánik výměnku a doživotního práva požívacího poplatku darovacímu a kdy nikoliv. Látku rozdělil na tři díly: jedná-li se o smlouvy bezplatné či úplatné, či částečně úplatné a částečně bezplatné. Na praktických případech vysvětlil, jak jednotlivé druhy smluv jsou resp. mají býti zpoplatňovány. Již při výkladu jeho rozvinula se živá debata, jíž zúčastnili se téměř všichni přítomní, uvádějíce sami též zajímavé případy ze své prakse po stránce poplatkové. Z debaty bylo zřejmo, jak pojednání pana notáře dra. Svobody přítomné zaujalo. Debata přesunula se i na řešení jiných otázek poplatkových, jako poplatků darovacích z pojistek, dále na otázku, zda substitut notáře může prováděti pro notáře, kterého substituuje, notářské úkony v jeho· vlastních věcech, atd. Ran předsedající· poukázal také na různá zajímavá rozhodnuti Nejvyššího správního soudu, na příklad číslo 7078 fin., 7112 fin., 7101 fin., atd. Přes to, že přednáška tato byla četněji navštívena než bývá tomu obvykle, jest litovati, že ani těchto debat pro praksi velmi zajímavých, nezúčastní se větší počet členů odboru, zejména také dorostu notářského. Dr. K.
Poznámka: V prosinci letošního roku schůze odboru se nekoná vzhledem k svátkům vánočním.
Citace:
Referát o schůzi Spolku čsl. notářů odbor Praha. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 10, s. 90-90.