České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:

Věstník Spolku československých kandidátů notářství.


Brněnská odbočka našeho spolku uspořádala ve dnech 9. a 10. června t. r. zájezd do Litomyšle, jehož se zúčastnilo vedle kolegů moravských též 5 kolegů z Čech a jako hosté dámy některých kolegů, p. notář Müller ze Skutče, právě přeložený do Čáslavě, a němečtí kolegové Dr. Schneider a Dr. Knab. Omluvili se kol. starosta Dr. Hýbl, Dr. Světlík a Dr. Skřivánek, jimž účást byla znemožněna nenadálými překážkami.
V sobotu při společné večeři probrány všecky aktuelní stavovské i spolkové otázky v obšírné debatě, které se zúčastnili zejména kol. starosta Macas, Dr. Chloupek a bývalí starostové kol. Konečný a Dr. F. Janatka. V neděli po ranní procházce městem a zámeckým parkem konána pak společná pracovní schůze, kterou řídil původce ;a organisátor tohoto zájezdu, bývalý zasloužilý starosta odbočky kol. Konečný z Brna. Před započetím jednání došla zpráva o přeložení a jmenování notářů v Čechách, jež přijata s uspokojením a nadějí, že dojde i na brzké obsazení ostatních uprázdněných míst a zejména též míst moravských, z nichž na př. Moravská Ostrava jest neobsazena již 1¾ roku! Po zahájení schůze a uvítání přítomných nastínil starosta spolku kol. Macas činnost spolku od poslední valné hromady, načež hlavní referent, kol. Dr. Chloupek z Břeclavi, probral obšírně otázku sociálního pojištění notářů a kandidátů, při čemž jako vzor vytkl krásnou úpravu tohoto pojištění v Rakousku, doloživ její nesrovnatelnou prospěšnost proti dnešním našim poměrům pečlivým rozborem jednotlivých ustanovení a praktickými případy; v dalším zdůraznil nutnost uspokojivé úpravy soudního komisařství, jakož i vhodnější a důstojnosti stavu odpovídající úpravy zástupčího oprávnění notářů v řízení sporném a exekučním v nových osnovách notářského řádu i civilního řádu soudního jako nutnost existenčního zabezpečení notářů v malých a chudých venkovských okresech, kdež jinak by se stala místa notářská života neschopnými, což by ovšem nutně vedlo k dalšímu rozmnožování míst notářských ve městech a okresích větších a tím k proletarisaci celého stavu. Skončil projevem naděje, že se nám podaří tyto nutné a oprávněné požadavky uhájiti, už se zřetelem na prestiž notářů co orgánů státu, a že nový náš notářský řád bude pak dílem opravdu skvělým a moderním, ozdobou našeho právního řádu a úhelným kamenem v naší justiční organisaci.
Více než hodinový referát kol. Dr. Chloupka byl přijat s potleskem, a v debatě po něm se rozvinuvší upozornil zejména kol. Dr. Chán ze Skutče na nutnost sporné praxe pro venkovské kolegy kandidáty za účelem udržení kroku se stavem advokátním, i s ohledem na zachování klientely, což nabývá akutnosti zvláště dnes při nadbytku advokátů a zvýšení jejich konkurence v oborech naší nejvlastnější agendy, listinné i nesporné.
Předsedající kol. Konečný zhodnotil věcně vývody všech řečníků s přáním, aby jejich slova padla na půdu úrodnou, což bude k prospěchu nejen příslušníků našeho stavu, nýbrž i všeho obyvatelstva a tím i celého našeho státu.
Zbytek dne ztráven prohlídkou zámku a Smetanovy výstavy, návštěvou jeho rodné světničky a jiných památných a krásných míst, jimiž jest Litomyšl tak bohata, společným obědem a družnou besedou. Díky pečlivé přípravě a obětavosti kol. Konečného a jeho choti vydařil se tento zájezd skvěle a všichni účastníci se rozjížděli s přáním, aby týž byl co nejdříve opakován za účasti ještě hojnější. Dr. F. J.
Citace:
Věstník Spolku československých kandidátů notářství. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 6, s. 59-60.