České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:

Nálezy nejvyššího správního soudu ve věcech finančních.


6355.


Poplatek převodní (osvobození): Osvobození od poplatku podle § 54 zákona č. 44/1927 Sb. je omezeno jedině na převody staveb v době převodu již dokončených.
(Nález ze dne 3. října 1932 č. 798/30.) Prejudikatura: Boh. F 5213/30.

6366.


Poplatek ze smlouvy společenské. — Promlčení (P. Rus): Právní názor, že splnění ohlašovací povinnosti při společenské smlouvě je nahrazeno oznámením, jež o zápisu takovéto smlouvy do obchodního rejstříku učiní rejstříkový soud úřadu pověřenému vyměřením poplatku, nemá opory v zákoně.
(Nález z 8. října 1932 č. 15.337.)

6486.


Daň činžovní: I. Stanovení nájemní hodnoty k cíli vyměření daně činžovní podle § 152 zák. o př. d. č. 76/1927 není vázáno předpisy zákonů o ochraně nájemníků, pokud předpisy ty jednají o přípustném zvýšení činže nad míru základního nájemného. — II. Ustanovení odst. 7. prov. nař. č. 175/127 k § 152 zák. o př. d. podle něhož po dobu vázaného bytového hospodářství dlužno při oceňování nájemní hodnoty hleděti i k mimořádným poměrům tím stavem vyvolaným, nemá tudíž nájemní hodnota objektu užívacího vlastníkem domu oceněna býti výše, nežli činí vázané nájemné ze stejného objektu — nepředpisuje, že by nájemní hodnota k vyměření daně činžovní měla býti stanovena tím způsobem, že k nájemní hodnotě z r. 1914 se připočte percentuelní zvýšení, stanovené v § 9 zák. č. 48/1925 pro zvyšování nájemného.
(Nález ze 16. prosince 1932 č. 14.326/30.) Prejudikatura: Boh. F. 6360/32. 1

6511.


Poplatek z postupní listiny (konversní úlevy): Předpoklad § 2 zák. č. 49/1907 pro poskytnutí poplatkových úlev při konversi zápůjčky není splněn, jestliže jest podle, ujednání mezi věřitelem a dlužníkem dána možnost, že na dlužníka bude vedle dosavadní úrokové povinnosti přesunuta povinnost ku , placení dalších dávek a tím povinnost dlužníka může překročiti míru zúrokování dřívější zápůjčky.
(Nález z 10. ledna 1933 č. 53.)

6518.


Poplatek ze smlouvy nájemní: I. Bylo-li nájemní smlouvou odsvědčeno trvání nájemního poměru, smluveného jednak na dobu určitou 2 léta — a vedle toho i další jeho trvání po dobu, pokud nebude dána výpověď, tedy po další dobu neurčitou jest vzíti za základ pro vyměření poplatku vedle dvojnásobku (§ 2 zák. č. 76/1921) ještě trojnásobek (§ 16 lit. e) popl. zák.) ročního nájemného. — II. Podle obecného vykládacího pravidla, obsaženého v § 914 o. z. o., nemá se při výkladu smluv lpěti na slovním výrazu, nýbrž jest vyšetřiti úmysl stran a rozuměti smlouvě tak, jak to žádá obyčej poctivého obchodu.
(Nález z 13. ledna 1933 č. 21.235/32.) Prejudikatura: k I. Boh. F. 1169/23, 1542/23, 2606/25 a 3671/27.

6527.


Poplatek z postupní listiny (konversní úlevy). — Poplatek ze zřízení (rozšíření) hypotéky (Slovensko); I. Výhody konverse příslušejí podle § 1 zák. čl. LXX:1881 jen pro přeměnu stávající hypotekární pohledávky, nikoliv také pro přeměnu pouhé hypotekární jistoty. — II. Úlevy konversní lze přiznati i při přeměně pohledávky, vzešlé v rámci hypotekárni kauce, existuje-li aspoň listina, ve které dlužník uznal, že v rámci kanění hypotéky dluhuje již likvidní pohledávku a může-li podle listiny té býti ihned vloženo právo zástavní. III. Prohlásil-li dlužník v listině, že dává věřiteli k zajištění jeho pohledávky ze zápůjčky do zástavy určité další nemovitosti, na něž má dědický nárok po matce, jde o listinu, osvědčující zřízení nové hypotéky pro určitou pohledávku a podléhající zpoplatnění ve smyslu § 1A popl. prav. a saz. pol. 54 popl. prav., pro jejíž poplatkovou povinnost jest s hlediska poplatkového práva bez významu okolnost, že dlužník v době vystavení listiny nebyl ještě knihovním vlastníkem nemovitostí do zástavy dávaných. IV. Listiny o rozšíření hypotéky podléhají samostatně poplatku. — V. Podmínkou pro nepoplatnost listiny o zřízení zástavy podle pozn. 2 k saz. pol. 54 popl. prav. jest, aby v této listině, 1 v listině o hlavním právním jednání byla sjednána zástava předmětně totožná. — VI. Dle pozn. 1 k saz. pol. 54 popl. prav. béře se hodnota zástavy za základ měření poplatku jen tehdy, je-li závazek, za který se zástavní právo zřizuje, neurčitý a jeho hodnota ani přibližně nemůže býti stanovena.
(Nález z 21. ledna 1933 č. 11.754/30.) Prejudikatura: k I. Boh. F 4177/28, k IV. Boh. F 3823/27 a 6268/32.

6561.


Poplatek nemovitosti — ze společenské smlouvy: I. Je-li podnik společnosti provozován ve vlastních budovách k tomu účelu jako továrna zřízených, jsou předměty, určené pro provoz podniku, tvoří-li jeho příslušenství, tím zároveň příslušenstvím továrenské budovy, tedy nemovitosti. — II. K pojmu příslušenství nemovitosti se nepožaduje, aby trvalé určení věcí movitých k užívání realit, sloužících k provozování továrenského podniku, ve smyslu § 294 o. z. o. bylo navždy, nýbrž stačí, má-li po vůli vlastníka trvati po dobu provozování podniku v realitě. III. Převod nemovitého majetku na veřejnou obchodní společnost — která není právnickou osobou — podléhá podle pozn. 4 k saz. pol. 91'55 zpoplatnění dle saz. pol. 57/106 A 2 popl. zákona. — IV. O převodu mezi manžely nelze Diluviti, když manžel vnesl nemovitý majetek do veřejné obchodní společnosti, jejímž druhým veřejným společníkem je jeho manželka.
(Nález z 15. února 1933 č. 2632.) Prejudikatura: k I. 1097/23 a 2554/25, k II. Boh. F, 3920/27 a 5473/30, k III. Boh. F 2329/25.
Citace:
Nálezy nejvyššího správního soudu ve věcech finančních. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 1, s. 18-18.