České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:

Proč nejsou rychleji obsazována uprázdněná místa?


Obsazení části uprázdněných notářských míst v Čechách, uveřejněné v Úředním listu z 10. června 1934, vneslo konečně jakési uklidnění do rad příslušníků našeho stavu. Doufáme, že nyní dojde i na brzké obsazení ostatních volných míst v Čechách a zejména též na Moravě, kdež některá místa nejsou obsazena již přes rok, Moravská Ostrava dokonce již 1¾ roku.
Stálé odklady jmenování budí mezi kolegy různé dohady: v poslední době se dokonce vyrojily pověsti, že jmenování má býti provedeno podle politického klíče, že na př. do Prahy má přijíti Němec, že do Čech a na Moravu mají býti jmenováni, resp. přeloženi notáři ze Slovenska a Podkarpatské Rusi a pod. Přes vyvracení jsou takové pověsti stálými odklady jmenování jen živeny a budí v řadách našich kolegů oprávněné zneklidnění. Vždyť máme dnes v Čechách i na Moravě takový nadbytek kandidátů výborně kvalifikovaných, kteří vykazují dlouhou praxi (v Čechách na př. mělo 1. I. 1934 praxi delší 10 let 36 kolegů!), četní se blíží nebo již dokonce překročili čtyřicítku, jsou otci rodin a na jmenování čekají už opravdu jako na boží smilování. Tato zoufalá situace nutí nás hledati brzkou odpomoc všemi prostředky, na př. i návrhem na uzákonění věkové hraniče, který byl ministerstvem spravedlnosti přijat sympaticky, třebaže v kruzích notářů i přestárlých kandidátů vzbudil pocity zcela jiné. Za svrchu zmíněných okolností by nám však pomoženo nebylo, naopak, postavení naše a našich rodin by se ještě zhoršilo.
Odklady jmenování způsobují nesnáze a komplikace i komorám při sestavování obsazovacích návrhů na nově uprázdněná místa, zvláště když neobsazených míst jest takové množství jako právě nyní, neboť referenti nevědí, zda žadatelé v úvahu přicházející nebudou v mezidobí jmenováni na místa jiná.
Spolek apeluje proto na pana ministra spravedlnosti Dra Dérera, aby rychlým obsazením uprázdněných míst a přidělením jich podle dosavadní praxe žadatelům z příslušných zemí tyto obavy rozptýlil a tím přispěl ke zmírnění kandidátské krise v Čechách i na Moravě а k uklidnění našich kolegů, jehož v dnešní svízelné době již nejvýše potřebují, nemají-li v rodinách jejich nastati katastrofy.
Citace:
Proč nejsou rychleji obsazována uprázdněná místa?. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 6, s. 60-60.