České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
»Exekuční řády«, vydané ve sbírce »Komentované zákony rep. Čsl.« nákladem »Československého Kompasu« v Praze-Smíchově byly úplně rozebrány. Poněvadž podle zpráv rozhodujících orgánů nelze očekávati, že v době několika let, zvláště před vydáním jednotných předpisů hmotného práva (občanského práva) i formálního (knihovního zákona a soudního řádu), dojde k vydání jednotného exekučního řádu (zákona). Upravil je opět autor prvního vydání, odb. přednosta min. spravedlnosti v. v. Ant. Hartmann. Od tohoto vydání vyšlo mnoho zákonných předpisů, jimiž byla ustanovení o exekučním řízení změněna, doplněna nebo alespoň dotčena. Tak nejen byla mobilární exekuce a exekuce na pohledávky a jiné nároky majetkoprávní v zemích Slovenské a Podkarpatoruské upravena podle předpisů platných v mimoslovenských zemích, nýbrž byla i změněna a dotčena různá ustanovení exekučního řízení novými zákony, jako o přímých daních, správní exekuci, o sociálním pojištění, soudních poplatcích, o exekuci proti zemědělcům a nezaměstnaným a pod. Novějšími mezinárodními úmluvami o vykonatelnosti exekučních titulů atd. Také judikatura se obírala ve velmi četných rozhodnutích předpisy exekučního řízení a dala výklad mnoha ustanovením. Tím zastarala všechna dřívější vydání exekučního řádu a zákona. V novém vydání nakladatelství »Čsl. Kompasu« bylo přihlíženo ke všem předpisům, jak zachovaným v platnosti ještě j exekučními zákony, tak až do poslední doby vydaným, otištěna i byla nařízení a výnosy upravující tuto látku a doplněna byla i u jednotlivých paragrafů judikatura rozhodnutími až do dubna t. r. uveřejněnými. Bude to tedy nejúplnější a nejspolehlivější pomůcka pro exekuční řízení jak v zemích České a Moravsko-slezské, tak i Slovenské a Podkarpatoruské a proto pro právníky, soudce a právní zástupce, i širší obecenstvo nepostradatelná. Četnými normami a rozhodnutími přibylo sice dílu na rozsahu, ale to bude spíše ku prospěchu než ke škodě díla. Vydání s podrobnými rejstříky má 1880 stran a stojí Kč 180.-.
Citace:
Exekuční řády. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 7, s. 67-67.