České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:

Knihy redakci zaslané.


Společnost s omezeným ručením. Upravili Dr. H. Patsch, notář, Dr. Petr С. Nesý, advokát a Dr. A. Kozáková, náměstek notáře. Po stránce daňové, poplatkové a bilanční doplnil Prof. Ing. J. Fuksa.
Veřejnosti dostává se tím důkladného, do nejmenších podrobností vypracovaného, veškeré dosavadní pochyby odstraňujícího a sporné· otázky luštícího komentáře k zákonu o spol. s r. o. Autoři, všichni jedni z nejpovolanějších pracovníků v oboru tohoto práva, snažili se podati výklad zákonných ustanovení s naprostou věrohodností, přesností, čímž dostává se zájemcům pevného vodítka ve všech praktických případech. Komentář má také tu výhodu, že přináší veškeré dodatky, vydané v našem státě, pokud mají vztah na obchodní společnosti i pro Slovensko a Podkarp. Rus, dále i zákony, vztahující se na obsah, neboli předmět smluv jako o stav. ruchu, o finan. a práv. výhodách, zákon bankovní, o nekalé soutěži, reservním fondu, o obch. rejstříku, o nostrifikaci atd. Velkou výhodou zejména pro společnosti samy, jest dobře pracovaná část bilanční, daňová a poplatková, pak o odměnách společ. orgánů, o sanaci společnosti, stabilisační bilanci a o berních úlevách při fusích. Následují předpisy poplatkové, a o málo známé dávce z přírůstku, o zpoplatnění cizozem. společností a. pod. Judikatura je pečlivě sestavena pod komentářem k jednotlivým paragrafům. K dílu připojeny jsou vzorce, jichž je celkem 65 a jež vyčerpávají všechny možné praktické případy a jsou velice dobře pracovány jak po stránce praktické tak i teoretické. Rozděleny jsou do 13 skupin a jsou úplným kodexem k tomuto zákonu.
Kniha byla vydána v dokonalé typografické úpravě a vyšla jako sv. 15. v Právnické knihovně, vydávané Právnickým knihkupectvím a nakladatelstvím v Praze II., Lützowova 35. Stran 870, v polokožené vazbě Kč 100.—.
Citace:
Společnost s ručením omezeným. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 8, s. 75-75.