České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
Pensijní pojištění soukromých zaměstnanců Dr. Alois J. Jindřich—Dr. Jaroslav Podlipský. 1934, 8°, stran 672, cena v polokožené vazbě Kč 52.—. V úvodu zmiňují se autoři nejprve o historickém vývoji pensijního pojištění a to nejen po stránce formální, nýbrž hlavně i po stránce materiální; pak následuje souborný popis pensijního zákona, který je doplněn četnými příklady a praktickými pokyny. Ve vlastním komentáři zákona jsou připojeny vysvětlivky k jednotlivým paragrafům, výklad jednotlivých zákonných rčení a obsáhlá judikatura. Ku konci kniha obsahuje výtah z mezinárodních smluv a vládních nařízení, souvisejících s pensijním zákonem, jakož i vzorce formulářů přihlášek a odhlášek a žádostí za dávky. Kniha je doplněna podrobným jmenným ukazovatelern. Dílo je svým obsahem nejen příručkou pro právní zástupce stran a odborové organisace, nýbrž i praktickou pomůckou pro zaměstnavatele i pojištěnce, jakož i pro každého, kdo je nucen zabývati se pensijním pojištěním. Nákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství, Praha II., Lützowova 35.
Citace:
Pensijní pojištění soukromých zaměstnanců. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 8, s. 76-76.