České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
Důležitá rozhodnutí.
V poslední době množí se případy, kdy jiní právní zástupci oznamují soudu, že projednají pozůstalost písemně, takže v případech těch působnost notáře zůstává omezena na sepsání úmrtního zápisu, neb nejvýš na sepsání inventáře. Tím přidělává se soudům jen zbytečně práce, neboř soudy musí prozkoumávati písemné výkazy, které skoro vesměs jsou vadné sepsány a nevyhovují zákonu. Zcela správně proto postupují okresní soudy civilní v Praze předložením výkazů pozůstalostních notářům k prozkoumání.
Stížnostem do tohoto soudního příkazu dodaným krajskému soudu civilnímu v Praze nevyhovuje se a to vším právem přes příkaz, který jest vlastně interní věcí soudu, do kterého ani stížnosti nepřísluší.
Tak rozhodl krajský soud civilní v Praze rozhodnutím ze dne 19. II. 1934 R II 49/34/35, že soudu přísluší právo dáti notáři pozůstalostní výkaz k prozkoumání, jelikož pozůstalostní soud není sice oprávněn zkoumati místopřísežné přiznání pokud jde o majetek osob, avšak přísluší mu zkoumati jej po stránce formální a z § 29 nesp. pat, a 183 n. ř. vyplývá, že tento jediný úkon může býti přenesen na notáře jako soudní komisaře.
Rovněž tak rozhodl krajský soud civilní dne 26. II. 1934 R II 53/34/34 a R II 355 a 356/33/22.
Žádáme pp. kolegy, aby nám takovéto případy vždy oznámili. Č.
Citace:
Důležitá rozhodnutí. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 5, s. 49-49.