České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
Rozvod, rozluka, alimenty. Předpisy upravující uzavření manželství, rozvod, rozluku, neplatnost manželství, právní poměry rozvedených a rozloučených manželů, výživné, osvojení a právní poměry dětí. Upravil, poznámkami a judikaturou opatřil JUDr. Karel Gerlich, sekretář nejvyššího soudu, docent Masarykovy university.
Komentované vydání předpisů v podtitulu uvedených je rozděleno, ve čtyři části. V prvé jsou uvedeny předpisy, platné na území celé republiky, totiž čs. manželský zákon §§ 1—12, 25 až 32 s prováděcím nařízením, zákon č. 219/1925, zákon alimentační, zákon o osvojení, zákon o ochraně dětí a předpisy mezinárodního práva soukromého. Zejména obšírně jsou tu opatřeny výkladem, materiáliemi a judikaturou zákony alimentační, a zákon o osvojení. Část druhá obsahuje předpisy, platné jen v zemích České a Moravskoslezské. Tu jsou uvedeny: čs. manželský zákon §§ 13—27 s prováděcím nařízením, výňatek z obecného zákoníka občanského o právu manželském, moci otcovské a smlouvách svatebních (§§ 44—185, 1217 až 1266), dvorský dekret č. 1519/1819 a nařízení č. 283/1897 o řízení ve věcech manželských, jakož i dvorský dekret o výživném rozvedené manželky č. 531/1841. V třetí části jsou předpisy platné jen v zemích Slovenské a Podkarpatoruské: zák. čl. XXXI/1894 o právu manželském. XI. titul slov. cit. řádu soudního o řízení ve věcech manželských a slov. poručenský zákon. V části čtvrté jsou pak sestaveny tabulky pro výpočet kritické doby narození a početí «dítěte a 14 příkladů žalob a jiných soudních podání ve věcech alimentačních, rozvodových, rozlukových a osvojovacích. Zejména zasluhují zmínky zevrubné příklady žalob podle § 2 a podle § 3 alimentačního zákona.
Text všech uvedených zákonných předpisů je opatřen jednak výkladem autora, jednak důvodovými zprávami a také příslušnými nařízeními a výnosy, zejména výnosy ministerstva spravedlnosti. Judikatura je tu sebrána až do nejnovější doby. Rychlé orientaci poslouží zevrubný abecední ukazatel a časový rejstřík právních předpisů. V seznamu literatury jsou pak uvedena nejdůležitější díla knižní, tématu se týkající a také literatura časopisecká.
Kniha je nepostradatelnou příručkou nejen pro soudce, advokáty a notáře, nýbrž i pro činovníky v péči o mládež a všechny osoby, které ať ve svém životě soukromém nebo ve svém povolání úředním nebo obchodním přicházejí do styku s předpisy alimentačního zákona, podle nichž v Určitých případech ručí za vyživovací příspěvky.
Vydalo Právnické knihkupectví a nakladatelství, Praha II., Lützowova 35. Stran 430, v polokožené vazbě, cena Kč 49.—. Vyšlo v Právnické knihovně jako svazek 20.
Citace:
Rozvod, rozluka, alimenty. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 8, s. 75-75.