České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
Komentář k zákonu o sociálním pojištění. Komentář, který zpracoval JUDr. Jiří Pleskot, ředitel Ústředního svazu nemocenských pojišťoven, přidržuje se obvyklé úpravy osvědčeného vydání Právnického nakladatelství. Na téměř 900 stranách je zde v prvém díle k jednotlivým paragrafům podán výklad, opírající se jednak o důvodovou zprávu, jednak o výnosy Ústřední sociální pojišťovny — dozorčího to úřadu nad nemocenskými pojišťovnami — a dále je připojen text norem (zákonů a nařízení, ministerských výnosů a pod.), jež se k jednotlivým paragrafům zákona vztahují neb je provádějí. Velmi obsáhlou je pak judikatura, jež je uvedena k jednotlivým paragrafům. Pro praksi má značný význam též, že je u každého paragrafu odvolání, případně citace na oběžníky Ústřední sociální pojišťovny, ale také na jednotlivé paragrafy jednotlivých zákonů o sociálním pojištění vydaných prováděcích nařízení. To se týká zejména Směrnic pro pojištění domácích dělníků, sociálně-pojišťovacího soudnictví, volebního řádu, mezinárodních úmluv. Obdobně je postupováno též u ustanovení, jež jsou pro pensijně pojištěné osoby zachovány v platnosti ze starého nemocenského zákona. Text těchto ustanoveni je obdobný jednak u každého paragrafu, jednak souvisle ve druhém díle. V tomto díle jsou pak obsaženy ještě platné předpisy pro pojišťování domácích dělníků, sociálně-pojišťovací soudnictví, volební řád, nařízení o legitimacích, závazné úmluvy svazů nemocenských pojišťoven, mezinárodní smlouvy s Rakouskem a Německem s prováděcími výnosy, předpisy o výdeji a preskribci léků. dále zákon o státních starobních podporách a nemocích z povolání. Obsáhlý rejstřík s více jak 2 000 hesly usnadňuje používání tohoto komentovaného zákona. Významnou předmluvu o druhé novele zákona o sociálním pojištění napsal k tomuto vydání JUDr. Lev Winter, známý pracovník v otázkách sociálně-pojišťovacích a zpravodaj téměř o všech sociálně-pojišťovacích osnovách. Cena Kč 62.— za vázaný obsáhlý výtisk o 884 stranách je vzhledem ke konstantní výpravě komentáře, poměrně velmi nízká. Vydalo Právnické knihkupectví a nakladatelství, Praha II., Lützowova 35
Citace:
Komentář k zákonu o sociálním pojištění. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 9, s. 83-83.