České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
Nový notářský řád. Můžeme kolegům sdčliti radostnou zprávu, že ministerstvo spravedlnosti nařídilo na den 5. dubna t. r. konečnou anketu o poslední redakci notářského řádu. který jakmile bude interesovanými kruhy notářskými přijat, předložen bude rneziministerskému jednání, tak, aby současně s advokátním řádem mohl býti co nejdříve předložen Národnímu Shromáždění.
Aby o sporných otázkách docíleno bylo rychle dohody, svolala notářská komora pražská na den 4. dubna t. r. veškeré komory české, moravské a bratislavskou ke společné poradě Do této schůze dostavili se president komory bratislavské ministr m. sl. Dr. Kallay, člen této komory notář Dr. Dušek, president komory českobudějovické Touš, president komory královéhradecké Dr. Lepšík. president komory olomoucké Dr. Toglier, člen této komory Dr. Kotěra, za komoru brněnskou notář, člen komory Dr. Vavrouch, dále z pražských kolegů Dr. Ponec, Křen, Dr. Svoboda, a kandidáti, předseda spolku kol. Macas, Dr. Janatka, Dr. Žofka.
Po delším jednání za předsednictví komor. pres. Dr. Culíku, docíleno ve všech bodech jak ohledně požadavků notářských, které mají býti pojaty do notářského řádu, tak i ohledně záručního fondu úplného souhlasu.
Dne 5. dubna t. r. konala se za přítomnosti všech shora uvedených, jakož i za účasti ministerstva unifikace, které zastupoval sekční šéf Dr. Schrotz a vrch. odb. rada min. Dr. Pražák a předsednictví sekčního šéfa Dr. Vosky a referentství min. rady Mrštiny. Anketa, při které předložil pan min. referent již vypracovaný návrh zákona o garančním fondu a po delší debatě, které téměř všichni přítomní se zúčastnili, docíleno i tu dohody zejména i v tom ohledu, že má býti založen zvláštní garanční fond pro úhradu škod, způsobených úřadováním notářů na depositech jim v uschování svěřených.
Také projednán byl návrh podaný Spolkem notářských kandidátů československých, dožadujících se toho, aby hlasovací právo důvěrníků kandidátů zasedajících ve schůzích komorních výborů bylo rozšířeno, jakož i aby stanovena byla pro notáře věková hranice 75 roků, po které době úřad notářský zaniká.
Doufáme, že nyní nebude již nic státi v cestě, aby osnova notářského řádu, jejíž projednávání vleče se od roku 1919 stala se konečně zákonem.
Citace:
Nový notářský řád. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 4, s. 44-44.