Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 65 (1926). Praha: Právnická jednota v Praze, 704 s.
Authors: Miřička, August

Kriminologický ústav Karlovy university.

1 Min. škol. a nár. osvěty zřídilo výnosem z 22. 2. 1926 čj. 19 706/26-IV v dohodě s ministerstvem vnitra a ministerstvem spravedlnosti při právnické fakultě. Karlovy university kriminologický ústav a pověřilo podepsaného jeho vedením. Účelem tohoto ústavu jest pěstovati theoreticky i prakticky pomocné vědy trestního práva, t. j. ony obory vědné, které sice nenáležejí k vlastní oblasti vědy trestněprávní, přes to však mají důležitý význam pro trestní soudnictví a ve kterých tudíž praktický kriminalista musí býti dostatečně orientován, má-li úkolu svému plně dostáti.
Kriminologický ústav hodlá pracovati k uvedenému cíli především tím, že bude pořádati v každém studijním roce kriminalistický kurs sestávající z cyklu přednášek osvědčených odborníků. Ve studijním roce 1926/7 budou to tyto přednášky: 1. O významu pomocných věd trestního práva (dr. August Miřička, profesor Karlovy university),
2. Vyšetřovací technika a taktika (Alois Kintner, policejní rada při policejním ředitelství v Praze),
3. Soudní chemie (s pokusy a demonstracemi) (prof. dr. Emil Švagr, docent vysokých škol technických v Praze),
4. Některé kapitoly ze soudní psychiatrie (dr. Antonín Heveroch, profesor Karlovy university),
5. Vybrané kapitoly z nauky vězeňské (dr. Vladimír Solnař, docent Karlovy university),
6. Psychologie ve svých vztazích k soudnictví (s pokusy a demonstracemi) (prof. dr. František Šeracký, docent Karlovy university),
7. Vybrané partie ze soudního lékařství (dr. Vladimír Slavík, profesor Karlovy university),
8. Z psychopathologie mládeže (dr. Karel Herfort, docent Karlovy university),
9. Pohledy do vězeňské praxe (dr. Emil Lány, ministerský rada v ministerstvu spravedlnosti),
10. Trestné činy proti mravnosti s hlediska soudně-lékařského (dr. František Hájek, docent Karlovy university),
11. Daktyloskopie a jiné prostředky zjišťování totožnosti a stop (s projekcemi) (Josef Povondra, štábní kapitán zemského četnického velitelství v Praze).
Tyto přednášky jsou určeny především pro praktické právníky, zejména pro soudce civilní i vojenské, státní zástupce, obhájce, dále pro policejní a vězeňské úředníky, důstojníky četnictva a vůbec pro každého, kdo má zájem o právo trestní a takové předběžné vzdělání, aby mohl tyto přednášky s prospěchem sledovati. Jsou upraveny tak, aby jednak ty, kdož uvedená povolání již vykonávají, informovaly o nynějším stavu vědných oborů, o něž jde, jednak aby adeptům těchto povolání poskytly vhodnou průpravu pro jich budoucí dráhu. Posluchači práv dosud neabsolvovavší mohou býti přijati jen, poslouchali-li již příslušné přednášky fakultní a osvědčili-li náležitý prospěch.
Přednášky započnou v pondělí 18. října 1926 o 5. hod. odp. v jednací síni č. 74 zemského trestního soudu v Praze (Spálená ulice) a budou se konati od uvedeného dne do 17. prosince 1926 a od 10. ledna do 1. dubna 1927 pravidelně v pondělí a v pátek od 5 do 7 hod. odp.; některé, zejména ty, jež budou spojeny s demonstracemi, pokusy a projekcemi je nutno přeložiti do příslušných ústavů odborných. Kurs je bezplatný; účastníci složí toliko před první přednáškou zápisné 20 Kč, začež obdrží bez další úplaty potřebné tiskopisy (seznam přednášek, nástin jich obsahu a j.).
Zkoušky nebudou se konati; ti účastníci však, kteří si toho budou přáti, obdrží vysvědčení frekventační.
Písemné přihlášky buďtež zaslány nejpozději do 5. října t. r. podepsanému přednostovi ústavu. Státní zaměstnanci podejtež je hromadně prostřednictvím svých přednostů úředních, kteří se žádají za sdělení pořadí, ve kterém by k přihláškám mělo býti přihlíženo v případě, že by pro omezený počet míst nemohlo býti vyhověno všem. Poněvadž kurs má býti pořádán v každém studijním roce, bude lze k ostatním přihlížeti příště.
Universitní profesor dr. August Miřička,
přednosta kriminologického ústavu Karlovy university
(Smíchov, Dienzenhofferovy sady č. 6.)
  1. Zasláno. Srv. Právník 1926 str. 335.*)