Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 65 (1926). Praha: Právnická jednota v Praze, 704 s.
Authors: Kronberger, X

Privátne testamenty

podľa práva platného na Slovensku a v P. Rusi. Rukoväť k ich sostaveniu, vzory, nástin dedičského práva. Tlačou a nákladom »Sv. Mikuláša« v Prešove, 1925, str. 78, cena Kč 20.—. Objednávky u autora, Košice, Súdna tabula.
Kdo z nás působil ve veřejné službě na Slovensku nebo v P. Rusi po převratu, dobře ví, jak byla práce stižena naprostým nedostatkem pomůcek. Nebylo po ruce textů zákonů, neřku-li odborné literatury v jazyku státním. Dnes se ovšem již poměry konsolidují a do veřejnosti přicházejí souborná díla i příručky. K nim se druží práce autorova a dlužno si jí tím spíše povšimnouti, ježto pochází z péra ruského běžence.
Populárním výkladem nastiňuje celé dědické právo s hlediska sestavení testamentu po stránce formální i materielní. Látku probírá v pěti částech: o pojmu závěti (závěť jako právní úkon), o obsahu závěti: její jednotlivá opatření, o formálních náležitostech soukromých závětí, o obmezení zůstavitelově co do volnosti posledního pořízení. V oddílu pátém podán jest přehled celého materiálu s praktickými pokyny pro správné pořízení testamentu obsahově i formou. Citace §§ů předchozích částí v tomto posledním oddílu činí publikaci přehlednou. Práce přihlíží i k novým zákonům československým i k soudní praxi. Je prvou knihou v tomto oboru v řeči slovenské.
Účel publikace vysvětluje sám autor v předmluvě a skromně ji určuje především pro neprávnické kruhy obecních notářů, duchovních a učitelů, kteří mají po dědinách ve svém postaveni často příležitost psáti testamenty. Než i slovenským právníkúm- studentům bude práce jeho vítanou příručkou a také právníci v zemích historických rádi sáhnou po této knížce, v níž se mohou informovati o důležitých odchylkách slovenských proti právu płatnému v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Proto ji nutno vřele doporučiti. Jest psána plynně a srozumitelně a přidržuje se terminologie dra Fajnora a dra Zátureckého.
Dr. Kronberger.
Citace:
KRONBERGER, František. Privátne testamenty. Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní. Praha: Právnická jednota v Praze, 1926, svazek/ročník 65, číslo/sešit 2, s. 81-82.