Sborník věd právních a státních, 4 (1904). Praha: Bursík & Kohout, 368 s.
Authors: Ott, Emil

Právní dějiny.


Dr. Hermenegild Jireček, Právnický život v Čechách a na Moravě v tisícileté době od konce 9. do konce 19. stol. Praha, Brno 1903. Stran 528 form. lex.
Dílo slovutného nestora české právní historie jest velice bohatou snůškou údajů životo- a knihopisných ze všech oborů právní historie Čech i Moravy, mezi něž k snažšímu jim porozumění vloženy jsou stručné náčrtky dějepravné. Roztřídění těchto dat stalo se pokud možno dle věků panovnických, při čemž věk Habsburgovců dělen jest na tři období (do 1620, 1800, 1900). Patrně co do úpravy řídil se skladatel do jisté míry Jungmannovými dějinami české literatury jakožto vzorem.
Bohatost látky stoupající tímže poměrem, jakým dílo blíží se časům novějším, přinutila patrně spisovatele v pozdějších odděleních uskrovniti se co do údajů životopisných a proti tomu více místa dopřáti bibliografii. Tím se vysvětluje, že čtenáři zdají se »doby« do bělohorské bitvy propracovanějšími dalších, ač rozdíl asi spíše snahou vysvětliti sluší, nedopřáti dílu přílišného objemu. Celkem podány jsou, zvláště pokud jde o vliv obecného práva na rozvoj právních poměrů v našich zemích, výtěžky bádání vlastního i cizího přehledným souhrným spůsobem, a pečlivě snesena jsou data z nesčetných, i málo přístupných pramenů. Bylo by si jediné přáti, aby omyly tisku co do číslic nebyly správnost chronologie rušily, a aby někdy poukazy k pramenům nebyly z ohledu ušetření místa vypadly, pokud z nich vývody díla samy čerpány jsou. Avšak žádný svědomitý kritik nebude při literárním podniku tak obsáhlém a obsažném vzpomínati některých nedopatření neb menších mezer, nýbrž vážiti si hojného ovoce nevšední neúmorné píle skladatelovy.
Uváží-li se, že zámyslem původce díla bylo, vlastní svou velikou sbírku práv česko-moravských, pojatou v cenný Codex iuris bohemici (jehož svazku III. část 1., IV. č. 1 oddíl 2 a č. 4 také již v rukopisu připravena jest, jak ze str. 491 spisu s potěšením se dovídáme) — doplniti souborem dat životo- a knihopisných a tímto nakupiti budoucím pracovníkům na poli historie právní bohatě staviva, sluší doznati, že skladatel s mravenčí pílí po dlouhá desítiletí úkolu tomu se věnovav, jemu též řídkou měrou dostál, a že dílo jeho naprostou hodnotu vědeckou vykazuje jakožto souborná snůška badatelům nezbytná. Připomínajíce ještě, že spisovatel vědecké přesvědčení svoje tím vřeleji všestraně obhajuje, čím spíše tuší, že narazí na odpor, rádi uznáváme zásluhy jeho o právní historii českou i důležitost objemného literárního podniku, o který tu šlo.
Dr. Emil Ott
Citace:
OTT, Emil. Dr. Hermenegild Jireček, Právnický život v Čechách a na Moravě.. Sborník věd právních a státních. Praha: Bursík & Kohout, 1904, svazek/ročník 4, s. 309-310.