Sborník věd právních a státních, 2 (1902). Praha: Bursík & Kohout, 576 s.
Authors: Gruber, Josef
Zur Frage der Binnenschiffahrtsabgaben. Unter Benützung amtlicher Materialien von Prof. Dr. Hermann Schumacher. Berlin 1901, stran 389.
Kniha sestává ze tří pojednání, vzniklých vesměs ku příkazu pruského ministerstva veřejných prací: vývoj platebních dávek vnitrozemských v Německu, zvláště v Prusku, theoretické úvahy o plavebních dávkách vnitrozemských v Německu a finanční vývoj vodních cest francouzských. V prvním pojednání (str. 1—172) zpracována partie o vývoji dávek těchto v Německu až k počátku 19. stol. na základě dosavadních výzkumů cizích a teprv oddíly týkající se doby novější na základě materiálií dosud nepoužitých (reforma, plavebních dávek vnitrozemských zákonodárstvím Pruska a celního spolku, vývoj dávek na řekách většímu počtu německých států společných v 19. stol. a zrušení říčních cel v Německu). Zvlášť nové a zajímavé jest vylíčení onoho hnutí, které vedlo ke zrušení německých cel říčních článkem 54. ústavy německé říše r. 1871. Chaos nejrozmanitějších předpisů o clech na rozličných splavných tocích Německa, který byl prohlašován za »pravé veřejné neštěstí«, užívání říčních cel jakožto oblíbeného prostředku v hospodářském závodění jednotlivých států pobřežních, již ze starších dob datující odstranění dávek na Visle a Odře, soutěž železných drah a vznikání velikých společností parníkových, těžce doléhající na drobné plavce teprv nedávno i dřívější cechovní organisace zbavené, opora, jaké se tužbám interesentů dostalo od veřejného mínění, liberalistickými ideami vždy víc a více ovládaného, způsobily, že národní shromáždění německé ve Frankfurtě (1848 a 1849) toužíc po hospodářském ujednocení Německa stejně jako po účinné ústřední moci politické vyzvalo ústřední moc, aby předložila co možná brzy osnovy zákonů ke zrušení říčních dávek a k udržení i zlepšení vodních cel v Německu. Již v plenu národního shromáždění samého ukazovala však oposice na finančně politickou stránku otázky, prohlašujíc, že nelze značné výdaje udržování a zlepšování cest vodních ukládati masse chudého lidu, a žádajíc pouze reformu říčních cel dle zásady poplatkové, Ještě hlasitěji ozýval se odpor proti zrušení jich v části veřejného mínění, a i vlády německé skoro jednomyslně setrvaly po plná dvě desítiletí na stanovisku poplatkovém. Teprv když v druhé polovici let 60tých jednalo se znovu o utvoření nové ústřední moci politické, muselo nové roucho ústřední býti tak upraveno, aby došlo stoupající obliby, a staré tužby po úplném osvobození říčné dopravy byly věnčeny úspěchem stejně, jako bylo splněno liberální přání po všeobecném právu volebním: v osnovu ústavy Severoněmeckého bundu bylo přijato ustanovení, které pocházelo z péra Delbrückova a přešlo nezměněno do říšské ústavy z r. 1871, že na přirozených vodních cestách smějí se vybírati dávky jen za používání zvláštních zařízení, k usnadnění dopravy určených, a že tyto jakož i dávky za užívání státních vodních cest umělých nesmějí převyšovati náklady k udržování a obyčejnému zřízení těchto ústavů potřebné. — V druhém pojednání (str. 173-392) plaiduje Schumacher pro dávky z plavby vnitrozemské. Vodní dráhy jsou daleko nestejnoměrněji rozloženy po území státním a daleko méně schopny dalšího rozvětvení sítě nežli silnice a železnice, jsou konečně zpravidla též daleko nákladnější a obnosy na zdokonalení vodních cest dosahují číslic obrovských. Také skutečné užívání jich je mnohem nestejnoměrnější, t. j. počet uživatelů jest mnohem obmezenější nežli u cest pozemních, a čím více se zvětšují typy lodí a čím obtížnější jest pak rozkládání jízdy v četné malé trati, manipulace s menšími poměrně transporty, tím více převládají ve vodní dopravě transporty pro velké podnikatele ve velkých městech nebo v jich blízkosti. Čím větší tedy připadají na jednotlivého dopravovatele výkony dopravní co, do váhy zboží i délky transportní, tím vyšší obnosy dovozného jest mu platiti a tím značnějších výhod dostává se mu bezplatným poskytováním vodní dráhy na útraty veškerosti. Rozdíl mezi poplatnými průplavy, často plavbu jen ve skromné míře dopouštějícími, a mezi nepoplatnými, dopravně nejvýkonnějšími řekami dá se jen historicky vysvětliti, nikoli však theoreticky ospravedlniti. Je tedy Schumacher pro jednotnost reformu plavebních dávek na vodách přirozených i umělých, ač nezneuznává obtíže a příkrosti, které by s faktickým znovuzavedením říčních poplatků v Německu byly spojeny. — K podobným koncům směřuje, zdá se, i finanční vývoj vodních cest francouzských (str. 293—389). Plavební dávky francouzské nejenom ničím nepřispěly k zúročení a umoření kapitálu zařizovacího, nýbrž uhrazovaly i jen z polovice pravidelné udržovací výdaje vodní sítě francouzské Rokem 1880 byly veškeré dávky na státních vodních cestách (i průplavech) zrušeny. stát nese roční břemeno zúrokovací v obnosu 54 mil. franků (3% z úhrnného kapitálu 1800 mil. franků, na vodní cesty francouzské vynaloženého) a 20 mil. fr. ročních výdajů vydržovacích, nemaje proto úhrady specielní. Tato ryzí passivnost státní sítě vodní ochromila do nejnovější doby interes státu pro nové stavby a s druhé strany dopouští bezplatnost vodních tratí státních majitelům průplavů soukromých, aby na svých poměrně krátkých tratích vybírali bez odporu obecenstva tím vyšší sazby dopravní. I do Francie tedy zasáhlo konečně hnutí po opětném zavedení dávek ze státních vodních cest, podpírané důvody, jaké v Německu uvádějí Cohn, Ulrich, Schumacher: nedemokratičnost, spočívající v tom, aby veškerost platila výhody malému zástupu vyvolenců, nerovnoměrné rozšíření territoriální, jež bezplatnými cestami vodními obdařuje právě nejbohatší východní a severovýchodní kraje Francie, účast cizozemské plavby na vodách francouzských, obchodněpolitický význam vodní dopravy ve státě s celní ochranou a pod. Ke skutečnému, přímému obnovení dávek vodních je však ve Francii návrat zajisté ještě nesnadnější nežli v Německu. Jos. Gruber.
Citace:
GRUBER, Josef. Zur Frage der Binnenschiffahrtsabgaben. Sborník věd právních a státních. Praha: Bursík & Kohout, 1902, svazek/ročník 2, s. 254-256.