Všehrd. List československých právníků, 9 (1928). Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 296 s.
Authors: K. Gerlich
Rozhodčí soudy mzdové podle zákona o stavebním ruchu ze dne 28. března 1928, č 43 Sb. z. a n. jsou příslušný pro úpravu pracovních a služebních poměrů у živnostech stavebních a v podnicích vyrábějících a dopravujících stavební hmoty. Ustanovení nového zákona jsou v hlavě druhé o těchto soudech jednající úplně stejná jako ustanovení zákona ze dne 7. dubna 1827 č. 44 Sb. Pouze § 14 (1) zkracuje funkční období přísedících na jeden rok, neboť celá tato druhá hlava zákona platí od 1. ledna do 31. prosince 1929. Rozhodčí soudy mzdové jsou zřízeny v Praze, Brně, Bratislavě a Užhorodě; vykládají kolektivní smlouvy a rozhodují hromadné spory pracovní zejména mzdové. Nález rozhodčího soudu, proti němuž není opravného prostředku, nebo smír před tímto soudem učiněný nahrazuje nebo doplňuje kolektivní smlouvu a platí po dobu, kterou sám určí. Změní-li se však značně poměry, může kterákoliv ze stran zahájiti spor znovu. Rozhodčí soud mzdový jedná a rozhoduje v pětičlenných senátech složených z předsedy-soudce a přísedících zaměstnavatelských. Nedostaví-li se někteří přísedící,, odročí předseda jednání a při tomto novém roku se jedná bez ohledu na nedostavivší. se přísedící, kterým však předseda uloží pořádkovou pokutu. Jednání soudu je neveřejné, zastoupení advokáty .vyloučeno. Soud má právo ukládati stranám, svědkům a znalcům pořádkové tresty pro nedostavení a dožadovati soudy a jiné veřejné úřady o poskytnutí právní pomoci neb o jiné úkony. Jinak platí pro rozhodčí soudy mzdové podpůrně ustanovení civilního řádu soudního a jurisdikční normy, zejména pokud jde a ukládání a vymáhání pokut, určování a přisuzování útrat sporu a odmítnutí neb vyloučení členů soudu. Podle § 13 (4) nemění se tímto zákonem příslušnost soudů pro rozhodování sporů vzniklých z poměru pracovního. Tím jest rozuměti individuální pracovní spory, neboť rozhodčí soudy mzdové řeší, jak již zmíněno, pouze spory hromadné a zákonem tímto se nikterak nemění stanovisko našeho právního řádu, že formálně platí vždy smlouva individuální a smlouva kolektivní jen jako součást této. K. Gerlich.
Citace:
GERLICH, Karel. Rozhodčí soudy mzdové podle zákona o stavebním ruchu. Všehrd. List československých právníků. Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 1928, svazek/ročník 9, číslo/sešit 8, s. 262-263.