Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 59 (1920). Praha: Právnická jednota v Praze, 468 s.
Authors: Heller, J.

Veškerému váženému čtenářstvu »Právníka«.


Věkem a chorobou donucen, vzdal jsem se koncem právě minulého roku členství v redakci »Právníka« Dávaje o tom vědomost, vyslovuji především slavnému ředitelství »Jednoty právnické« nejuctivější díky za věnovanou mně důvěru po čas plných 18 roků, dále svým pp. spolu redaktorům za veškeru laskavou podporu a shovívavost mně osvědčenou, a rovněž všem váženým čtenářům a spolupracovníkům těchto listů. Prosím uctivě všech, aby mi zachovali vlídnou, laskavou upomínku.
Pro nedozírnou vážnost a památnost nynějších dob, jakých snad nebylo pro nás po staletí, osměluji se dodat i ještě tolik:
Idea spravedlnosti, jakáž československé právnictvo proniká, totiž pevná vůle, aby každému bez rozdílu dostalo se, co mu právem náleží tak, aby tím založeno bylo blaho veškerého občanstva republiky, dává mi při odchodu mém blahou naději, že československé právnictvo bude s to, aby splnilo nesnadný sice, ale také veliký úkol, jejž bude mu řešiti v nejbližší budoucnosti. Úkolem tím bude, aby právnictvo řád právní, pokud nynějším potřebám nevyhovuje, doplnilo; pokud jeví kazy, jej napravilo, a pokud vlivem bouřlivých dob stal se kolísavým, zase upevnilo.
Bezpečnost právní jest základem blaha republikу!
Úspěšnému snažení po tomto vznešeném cíli a jeho šťastném dosažení, platí moje poslední přání! Na zdar!
V Král. Vinohradech, počátkem ledna 1920.
Dr. Jan Heller.
Z redakce. Z kruhu redakčního odchází dlouholetý a vysoce vážený náš spolupracovník p. Dr. Jan Heller. Trvalá choroba nutí jej, aby opustil redakci tohoto listu, jemuž do poslední chvíle věnoval svoje nejlepší síly a snahy. Nemusíme ujišťovati, jak neradi loučíme se se vzácným svým spolupracovníkem, jehož důkladné, věcné a láskou k právu prodchnuté články a příspěvky vždy přinášely něco nového a byly čtenářstvem tak rády čteny. Děkujíce vzácnému svému spolupracovníku a ušlechtilému muži, s nímž za tu řadu let společné práce spojila nás neomezená úcta a upřímné přátelství, za vše, co pro »Právník« byl vykonal, prosíme jej, aby své spolupůsobení v redakci zachoval v milé upo-mínce a na časopis náš i nyní, pokud mu zdravotní stav dovolí, svými příspěvky pamatoval.
Citace:
HELLER, Jan. Spoluredaktor dr. Heller na rozloučenou čtenářstvu "Právníka". Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní. Praha: Právnická jednota v Praze, 1920, svazek/ročník 59, číslo/sešit 1, s. 55-55.