Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 67 (1928). Praha: Právnická jednota v Praze, 708 s.
Authors: Dominik, Rudolf - Kizlink, Karel

Obecný zákoník obchodní

, platný v histor. zemích Československé republiky, se zákony úvodními, zejména zákonem ze dne 17. prosince 1862 č. 1 ř. z. ex 1863. Předpisy o obchodním rejstříku, o akciových společnostech a o železniční dopravě. Upravili a poznámkami i nálezy nejvyšších soudních stolic opatřili JUDr. Rudolf Dominik, ř. profesor práv na universitě Masarykově a JUDr. Karel Kizlink, soukromý docent university Masarykovy. Praha, 1927. Nákladem Vladimíra Orla v Praze 13. Stran 764. V celoplátěné vazbě 96 Kč.
Dílo toto vyšlo v nové sbírce komentovaných zákonů »Československé právo«, pořádané redakcí univ. prof. dr. Rud. Dominika. Tím ohlašuje se právnické veřejnosti naší nový podnik, vytýkající si za úkol pořádati sbírky zákonů, platných v Československé republice. Zjev tento dlužno zajisté pozdraviti. Soutěž tím vznikající může býti věci jen na prospěch; a právník, jenž může nahlédnouti do zákona, komentovaného několika autory, rovněž jen získá.
Prvý svazek sbírky »Československé právo« přináší předpisy shora uvedené. Poněvadž tím však obor obchodního práva není vyčerpán, zamýšlí redakce vydati jako druhou část zákony bankovní a bursovní a další prameny obchodního práva; třetí část má obsahovati předpisy o směnce, šeku a cenných papírech obchodních, čímž by byl rozsáhlý obor obchodního práva vyčerpán. Sbírka chce sloužiti především potřebám praktického života. Po prohlédnutí prvého svazku dlužno přiznati, že těmto potřebám plnou měrou hoví. Je to především bohatá judikatura, s velkou péčí sebraná, jež činí dílo zvlášť cenným. I po technické stránce je sbírka velmi dobře vypravena. Není pochybnosti, že se v právnickém a obchodním světě ujme a velmi dobré služby vykoná.
—a.
Citace:
DOMINIK, Rudolf. Obecný zákoník obchodní. Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní. Praha: Právnická jednota v Praze, 1928, svazek/ročník 67, s. 145-146.