Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 67 (1928). Praha: Právnická jednota v Praze, 708 s.
Authors: Hartmann, A.

Jednací řády soudů a státních zastupitelství.


Upravil Antonín Hartmann, odborový přednosta v ministerstvu spravedlnosti. Praha 1927. Nákladem »Československého Kompasu«, tiskařské a vydavatelské akc. spol.
Jako Svazek XXV. vyšly právě ve Sbírce komentovaných zákonů čs. republiky, vydávaných Čs. Kompasem, jednací řády soudů a státních zastupitelství se zákony, nařízeními a výnosy s nimi souvislými. Podepsaný shledal při své dohlédací činnosti nad soudy, že nedostává se soudům i soudní kanceláři vydání jednacího řádu, které by přihlíželo ke změnám a doplňkům provedeným naším zákonodárstvím a čs. justiční správou. Nedostatek ten byl jmenovitě pociťován u mladších sil kancelářských, německého jazyka neznalých.
Za býv. Rakouska měli jsme veškeré sem spadající předpisy sneseny v Schauerově spise, jehož čtvrté, ještě před převratem (1917) u Manze vyšlé vydání nabylo takové obsáhlosti, že jeho dva svazky obsahují 2003 strany. Pro jeho obšírnost a důkladnost rádo se po něm sáhlo. Bohužel bylo pro neznalost jazykovou mnohým kanc. silám nepřístupným. Okolnosti tyto byly neúnavně činnému shora jmenovanému panu odborovému přednostovi pobídkou, aby se této v pravdě úmorné práce podjal, shrnul a upravil obsáhlý materiál a veškeré vydané, třeba i dosud neuveřejněné předpisy. Na jakém širokém základě a s jakou důkladností je celá látka snesena, vysvítá z toho, že kniha vyšla ve dvou dílech a že obsahuje 2609 stránek.
České znění v historických zemích platného jednacího řádu, jakož i předpisů před převratem vydaných, třebas byly vydány i česky, bylo znova upraveno, kdežto jednací pořádek pro Slovensko a Podkarpatskou Rus a předpisy vydané; ve Sbírce zákonů a nařízení a ve Věstníku ministerstva spravedlnosti jsou otištěny v uveřejněném znění. Oba díly obsahují vedle obou jednacích řádů (pro Slovensko a Podkarpatskou Rus platný jest uveřejněn v jazyku slovenském) v dodatcích:
1. Přechodná ustanovení.
2. jednací řády pro státní zastupitelství.
3. Poručenské (sirotčí) úřady na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
4. Přehled vzorců.
5. Doplňky a opravy.
6. Časový přehled.
7. Věcný seznam.
Mravenčí píli a neutuchající snaze vydavatelově, vybaviti soudy vším potřebným, vděčí tyto, soudcové a soudní kancelář, že se jim dostalo opětně dobré, nepostradatelné pomůcky, ba nevyčerpatelné studnice poučení při úřadování, takže se nyní již obejdou bez spisů za býv. Rakouska v něm. řeči vydaných.
Ze vzorců k rejstříkům připojen jest pouze rejstřík pro věci exekuční (P.), patrně z důvodu zmenšení bez tak již značného objemu obou svazků.
Zařaděné podrobné předpisy o právní pomoci s cizinou — pokud jsou o tom smlouvy s naší čs. republikou — uvítají se zalíbením i jiní praktičtí právníci (advokáti, notáři), takže i pro ně bude vydaná kniha spolehlivou a účelnou příručkou. K tomu bylo by jen dodati, že právní styk Československa s cizinou byl v r. 1927 systematicky budován sítí smluv, z nichž zvláštní zmínky zasluhují smlouvy exekuční nebo prohlášení o rozsahu zajištěné vzájemnosti co do uznání o vykonatelnosti exekučních titulů v cizozemsku. Spis podává o tom všestranná vysvětlení. Časový přehled a věcný seznam usnadňuje použití obsáhlé látky.
Spis vyšel, jak jsme u Čs. Kompasu již uvyklí, v úhledné úpravě s tiskem líbivým a dobře čitelným, takže i po této stránce není žádné výtky. Cena spisu není uvedena.
Sen. president a t. č. s. inspektor Flieder.
Citace:
HARTMANN, Antonín. Jednací řády soudů a státních zastupitelství. Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní. Praha: Právnická jednota v Praze, 1928, svazek/ročník 67, číslo/sešit 2, s. 72-74.