České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:

Knihy redakci zaslané.


Akciová společnost. Zpracoval vrchní ministerský komisař min. vnitra JUDr. Jaroslav Pošvář, nákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství, Praha II., Lützowova 35, Praha 1933 stran 468, cena v polokož. vazbě Kč 55.—. Právnická knihovna sv. 16.
Kniha jest rozdělena na tři části. První část. která jest vlastně základem celého díla, obsahuje komentovaný text stanov akciové společnosti. Stanovy, jak patrno z předmluvy, byly ustaveny podle prakse ministerstva vnitra. Tím se dostává veřejnosti bezpečná pomůcka nejen pro tvoření nových akciových společností, ale i pro změny stanov společností již existujících. Text stanov к vůli přehlednosti jest tištěn kursivou, což jej jasně odlišuje od komentáře, který jest trojdílný, ke každému paragrafu zvlášť: první část komentáře obsahuje text nebo poukaz na příslušné právní předpisy, v druhé části jest uvedena judikatura a v třetí části výklad, který má hojné odkazy na literaturu. Tato forma komentáře, dosud nezvyklá, jest praktická a umožňuje rychlou orientaci. Stanovy jsou zpracovány pro hlavní typ akciové společnosti, kde kapitál jest splacen plně a hotově. V druhém oddíle prvé části jsou vyznačeny úpravy pro další typy společnosti: s kapitálem splaceným přínosem nebo kombinovaně (částečně přínosem, částečně hotově) a pod. — Nechybí ani pojednání o cizozemských akciových společnostech.
Druhá část jest věnována souvislým textům příslušných právních předpisů a ministerských výnosů. Otištění též originálních německých textů lze jen seli valiti, ježto o pochybnostech lze si ověřiti a vysvětliti český překlad (Dominik-Kizlink a Švehla-Basch). Rovněž zařazení příslušné části slov. obchod, zákona jest zcela vhodné.
Část třetí uvádí přes 60 různých vzorců podání, žádostí a příloh od založení akciové společnosti do výmazu jejího z obchodního rejstříku. Uvedeny jsou též vzorce pro cizozemské společnosti akciové.
Třebaže autor zdůrazňuje v úvodě, že jde pouze o praktickou příručku, třeba podotknouti, že v komentáři (»výklad«) sebral četný literární materiál, který pak doplňuje vlastními názory, takže dílo tím vystupuje z rámce pouhé příručky.
Kniha jistě poslouží dobře svému účelu a bude v kruzích notářských.
Citace:
Akciová společnost. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 2, s. 27-27.