Všehrd. List československých právníků, 13 (1932). Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 352 + VIII s.
Authors: Gerlich, K.

Prof. dr. Hans Sperl: Lehrbuch der bürgerlichen Rechtspflege.

1. Band, 3. Teil (Schluss). Wien 1930. Hölder-Pichler-Tempsky. 8°. Stran XII 328, cena 100 Kč. — Tímto svazkem jest ukončen prvý díl spisu, o kterém jsme již svého času podrobně referovali (viz Všehrd 11., 207—208). V tomto svazku pojednává spisovatel o opravném'řízení a řízeních zvláštních. Především probírá právní prostředky proti rozsudku, řízení v druhé stolici, dovolání a rekursy. V další kapitole probírá žaloby o zmatečnost a obnovu, náklady řízení a ostatní zařízení sporného řízení (složení jistoty, doručování, pořádkové tresty, procesní spisy a j.). Řízení rozhodčímu věnuje spisovatel velmi mnoho místa (str. 773—814) a probírá velice podrobně jednotlivé otázky. To musíme konstatovati vzhledem k nepříznivému stanovisku, které zaujal autor vůči rozhodčímu řízení ve všeobecné části díla a proti kterému jsme vznesli určité námitky. Probírá se tu nejen rozhodčí smlouva a její platnost, ale také ustanovení rozhodčího soudu, řízení před ním, rozhodčí nález a jeho účinnost a konečně žaloba o bezúčinnost rozhodčího výroku. — Poslední kapitola díla jest věnována pojednání o právní moci. Tato ryze teoretická část je již poněkud méně výstižná než-li probrání jednotlivých ustanovení a institutů procesních. Spisovatel po stručných definicích formální a materielní právní moci vykládá pojmy rozhodování, pravomoci, nalézání a jiné, filologicky. »Mehr als alle juristischen Theorien erklärt uns die deutsche Sprache in ihrer Feinfühligkeit das Wesen der Rechtskraft durch bezeichnende Ausdrücke.« Přes to jsou další výklady o předmětu, účinku, subjektech a zániku právní moci velmi duchaplně podány. V celém díle se zračí autorova důkladnost, s níž jednotlivé partie probírá a jež ho vedla také k tomu, že na mnoha místech pro srovnání uvádí procesní zákony řady jiných států. Obsáhlé rejstříky ke všem třem svazkům prvé části zakončují tento výborný systém procesního práva sporného.
Dr. K. Gerlich.
Citace:
GERLICH, Karel. Prof. dr. Hans Sperl: Lehrbuch der bürgerlichen Rechtspflege. Všehrd. List československých právníků. Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 1932, svazek/ročník 13, číslo/sešit 7., s. 261-262.