Všehrd. List československých právníků, 11 (1930). Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 320 s.
Authors: Gerlich
Dr. Georg Neumann—Dr. Ludwig Lichtblau: Kommentar zur Exekutionsordnung. I./II. Wien 1928/29. Manzsche Verlags- und Universitäts-Buchhandlung. III. nově zprac. vyd. 8°. Stran 1728. Cena neuvedena. — Neumannovy komentáře k civilním zákonům procesním máji již svou pověst a váhu ve světě právnickém, takže není ani třeba mluviti po této stránce o III. vydání komentáře k řádu exekučnímu. Celková stavba díla zůstala v tomto vydání nezměněna, komentář však doplněn podle nejnovějšího stavu zákonodárství, literatury a judikatury. Základem zpracování jest exekuční řád, jak nyní platí v republice rakouské, v dodatcích pak zpracovány jsou odchylky podle právního řádu československého (prof. dr. Egon Weiss), polského (dr. J. Trammer) a ju.goslávskébo (dr. F,. Eberle a dr. R. Sajovic). Obšírný dodatek československého práva exekučního (str. 1357—1483) uvádí především přehled literatury (z největší části díla prof, dra Mory) a to knižní i časopisecké (Právník, Právn. rozhledy). Sborník věd pr. a st., Všehrd, Soudc. listy, Česká advokacie a j.). Komentář k jednotlivým §§ uvádí zevrubný přehled judikatury nejv. soudu i příslušné minist. výnosy a mezinár. smlouvy, jakož i předpisy poplatkové. Zvláště jsou komentovány: vl. nař. č. 145/1919 a 141/1925 o exekuci na základě listin vydaných v rep. rakouské, vl. nař. č. 131/1924 o exekuci na základě cizoz titulů a smlouvy o právní pomoci s Německem č. 130/1924, s Italii čís. 126/1926 a 127/1926, s Rumunskem č. 171/1926, s Jugoslávií čís. 146/1924; uvedeny zde také úmluvy s Bulharskem, Švýcarskem a ostatními státy. § 216 ex. ř. doplněn výkladem zákona o přímých daních č. 175/1927, § 290 zákonem č. 314/1920 o exekuci na platy zaměstnanců, § 294 sdělením min. sprav. ex 1927 a exekuci na soudní deposita atd. Celkový rozvrh zpracování díla jest dobře volen a proveden, takže dílo toto v novém svém vydání zůstane spolehlivou příručkou pro aplikaci československého práva exekučního a stává se zároveň vhodnou informací o exekučním právu ve státech, s nimiž jest Československo v čilém právním styku. Dr. Gerlich.
Citace:
GERLICH, Karel. Dr. Georg Neumann—Dr. Ludwig Lichtblau: Kommentar zur Exekutionsordnung.. Všehrd. List československých právníků. Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 1930, svazek/ročník 11, číslo/sešit 7, s. 256-256.