Všehrd. List československých právníků, 7 (1926). Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 288 s.
Authors: Rauscher, X.
Ilpaвo coвeтской Pocciи. — Praha 1925. — Díl 1. — Str. 335. Díl 2. 312. — Vydavatel плaмл. — Profesoři ruské právnické fakulty v Praze prof. Aleksejev, Zavadskij, Maklecov a Timašev vydali spolu s profesory ruskými v Berlíně, v Rize a v Paříži spis o právu sovětského Ruska. V jednotlivých statích vylíčen tu stav práva v současném sovětském Rusku. Probráno je právo ve všech jeho formách a poskytnuto tak evropské veřejnosti informovati se o podkladě právního stavu v sovětském Rusku. Autoři metodou přísné vědeckou probírají v prvém díle nejprve prameny práva, dále státní zřízení ruské, místní samosprávu, dále otázky práva správního, zvláštní stati mluví tu o výminečném stavu, o veřejnoprávním postavení osobnosti, o poměru státu k církvi. V prvém dílu jsou ještě stati o sociální péči, o agrárním zřízení, o otázkách průmyslu a o finančních problémech a o finančním hospodářství. Svazek druhý jedná o právu občanském, trestním a procesním.
Ve všech těchto oddílech autoři probírají dané otázky od povstání sovětského Ruska, zachycují tu vývoj počáteční hledající nové ideje v revoluci, jdoucí úplně do nemožností a ukazují, jak se od těchto počátků ustupovalo a jak revoluční Rusko úplně se vrací k zákonům nejtužšího carismu. Je tu líčen kvas právních norem, které snaží se o vytvoření nového právního stavu.
Právo sovětského Ruska jest zjev v dějinách lidstva podivuhodný. V některých otázkách na př. pozemkového vlastnictví není bez předchozího vývoje, jinde však ani právem býti nazváno nemůže, protože jest souhrnem násilí a protiprávnosti. Zlovůle není tu upravena a někdy přímo soudci je předepsáno souditi proti veškerému lidskému cítění právnímu. Právní vývoj vrací se tu plně ku středověku, v němž nalezli bychom hojné analogie jak v právu veřejném, tak v právu soukromém a trestním.
Autoři knihy, ruští profesoři, vzdálení bezprostředního vývoje mohli nejlépe posouditi právo sovětského Ruska a skutečné učinili tak způsobem velmi dokonalým a informativním pro širší evropskou veřejnost, které nebyla dosud dostupná nejen díla o právu sovětského Ruska, nýbrž i zákoníky tu vydávané. Autoři použili nejen přímo pramenů, nýbrž i literatury i statistických dat a p. Proto mohli pojednati ne pouze o theorii, nýbrž ukázati i na příklady, jak právo sovětského Ruska jeví se v praksi. Autoři snaží se býti nestrannými líčíce vše věcně a vědecky. A právě proto je kniha velmi cenou, protože u knih vyšlých v Rusku nestrannosti není. A proto právě také je kniha pro Evropu důležitou, zvláště když nyní jsou přístupny již sovětské zákoníky a může se ten, kdo by o nestrannosti pochyboval, sám jich studiem přesvědčiti. Knihu můžeme proto nejvřeleji doporučiti. Rauscher.

Citace:
RAUSCHER, Rudolf. Ilpaвo coвeтской Pocciи. Všehrd. List československých právníků. Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 1926, svazek/ročník 7, s. 108-108.