Author Record - Kallab, Jaroslav

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Jaroslav Kallab

Articles Overview

Book Article
Slovník veřejného práva československého, sv. 3 Poroty
Pocta Augustu Miřičkovi (1933) De l’objet et des méthodes de la criminologie
Pocta Augustu Miřičkovi (1933) Předmět a metody kriminologie
Sociální revue, 12 (1931) Dobrovolná sociální péče a veřejná práva
Právník, 68 (1929) K pojmu „právního řízení“
Právník, 68 (1929) Konvence o potírání penězokazectví z 20. dubna 1929 a naše zákonodárství trestní
Naše právo a stát (1928) K otázce mezinárodního soudnictví trestního
Právník, 67 (1928) Unifikační práce v prvém desítiletí republiky
Pocta Leopoldu Heyrovskému (1922) Příspěvek k nauce o fikcích v právní vědě
Právník, 60 (1921) Prof. Dr. Josef Prušák
Právník, 60 (1921) Prof. dr. František Storch.
Právník, 59 (1920) Dr. Karel Skála: Studie o veřejném zájmu v právu trestním
Sborník věd právních a státních, 6 (1906) Die Zuchthaus- und Gefängnisstrafe, ihre Differenzierung und Stellung im Strafgesetze
Sborník věd právních a státních, 6 (1906) O legitimaci k obžalobě v trestním řízení rakouském.
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Die Psychologie des Verbrechens.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) K otázce vztahů mezi theorií nárohospodářskou a vědou právní.
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Nelson Leonard. Die Rechtswissenschaft ohne Recht.
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Prinzipien einer Strafgesetzform.
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Schmid Aug., Die Gewalt als Grundlage des Rechts.
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Stammler Rudolf, Rechts- und Staatstheorien der Neuzeit.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Z novější francouzské literatury kriminologické