Author Record - Peška, Zdeněk

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Zdeněk Peška

List of books

Book
Peška, Přímé zákonodárství (1929); Peška, Zdeněk Display

Articles Overview

Book Article
Právní prakse, 3 (1938-39) František Weyr šedesátníkem
Právní prakse, 3 (1938-39) Naše státní občanství v poměru ke Slovensku
Právní prakse, 3 (1938-39) Naše státní příslušnost v poměru k německé říši
Právní prakse, 3 (1938-39) Základy nacionálně socialistické nauky právní
Právník, 72 (1933) Judr. Zdeněk Neubauer: Pojem státního území
Právník, 72 (1933) K výkladu § 20 úst. zák. z 9. dubna 1920 č. 236 a k jeho provedení
Pocta k šedesátým narozeninám Emila Háchy (1932) O vlivu manželství na státní příslušnost.
Právník, 70 (1931) In margine usnesení volebního soudu ve věci Perglerově
Právník, 70 (1931) K referátu Časopisu pro právní a státní vědu o "Nástinu přednášek z oboru práva ústavního"
Právník, 70 (1931) Nové tendence při úpravě státního občanství
Právník, 69 (1930) Nedotknutelnost členů Národního shromáždění v judikatuře nejvyššího soudu.
Právník, 68 (1929) Menšinová otázka v polském právu
Právník, 68 (1929) Menšinová otázka v polském právu
Všehrd, 8 (1927) Počátky anglické expanse.
Právník, 65 (1926) Jazyková otázka a kandidátní listiny
Právník, 65 (1926) Jazyková otázka a kandidátní listiny
Všehrd, 7 (1926) Snahy o sjednocení německé říše v první polovině XIX. stol. po stránce ústavní.
Právník, 65 (1926) Studie o československém jazykovém právu
Všehrd, 6 (1925) Rozhodování lidu v německé říši.
Právník, 63 (1924) Jsou správní úřady kompetentní rozhodovati o námitkách dotýkajících se poměru Všeobecného pensijního ústavu k vídeňským náhradním ústavům?
Všehrd, 5 (1924) Studie o rozdělení moci zákonodárné u Montesquieua a Rousseaua
Všehrd, 4 (1923) Eléments de droit Constitutionel français et comparé par A. Esmein.
Všehrd, 4 (1923) Studium na strasburské universitě.