Všehrd. List československých právníků, 11 (1930). Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 320 s.
Authors: Gerlich
Dr. M. Harnik: Der gerichtliche Ausgleich. (Präventivkonkordat nach den Gesetzen der verschiedenen Staaten Europas. Wien 1928. Verlag von Moritz Perles. 8°. Stran 260. Cena (18 šil., 90 Kč) neuvedena. — Kniha, jejímž autorem jest náměstek ředitele Creditoren-Verein ve Vídni, jest rozdělena na dvě části. V prvé pojednává spisovatel o insolvenci z hlediska legislativního, probírá látku s ohledem na zákonodárství různých států, poukazuje při tom na všeobecné zásady, jež toto zákonodárství ve věci vyrovnacího řádu ovládají. Historický vývoj hospodářských pměrů přinesl s sebou, že vedle nuceného uspokojení všech věřitelů v konkursu poskytuje právní řád dlužníkovi také zákonem upravený plán, dle něhož může insolventní dlužník za pomoci svých věřitelů svou špatnou hospodářskou situaci zlepšiti. Takováto ustanovení jsou dána proto, že nelze zcela zničiti platební schopnost dotyčného, když okamžité a úplné uspokojení věřitelů může způsobiti daleko větší škody než vyrovnání. Při tom spisovatel správně poukazuje na to, že jde zde o velice choulostivou otázku hospodářsko-obchodní, jejíž úprava nemůže pro nepružnost zákona nikdy uspokojiti. Ukazuje to zejména na kontrastu dvou věřitelů, kteří oba vystupují ze stejnými právy ve vyrovnání a oba mají býti poměrně stejně uspokojeni, při tom však jeden z nich má proti dlžníkovi pohledávku dosti značnou a sám se nachází ve špatné hospodářské situaci, kdežto druhý má pohledávku pro své poměry nepatrnou a jest již po léta v obchodním spojení s dlužníkem, čímž již mnoho vydělal. Proto klade spisovatel velký důraz na solidaritu věřitelů ve vyrovnání a hlavně na jich vědomí společných zájmů. Autor nazývá soudní vyrovnání »Präventivkonkordat«, ježto jest jakousi úmluvou stran za součinnosti soudu učiněnou, jíž se má předejíti hosodářské katastrofě dlužníka. V druhé části knihy uvedeny jsou zákonné texty materie se dotýkající z 18 států evropských. Spis jest psán dosti přístupné i pro, laiky, poskytuje rychlou orientaci v evropském zákonodárství ohledně vyrovnání, takže jest jistě cenným příspěvkem pro praxi svého oboru. Dr. Gerlich.
Citace:
GERLICH, Karel. Dr. M. Harnik: Der gerichtliche Ausgleich.. Všehrd. List československých právníků. Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 1930, svazek/ročník 11, číslo/sešit 9, s. 329-329.