Author Record - Kadlec, Karel

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Karel Kadlec

Articles Overview

Book Article
Slovník veřejného práva československého, sv. 1 Dějiny ústavní (před převratem)
Pocta Leopoldu Heyrovskému (1922) Porob-rásap v právu jihoslovanském
Sborník věd právních a státních, 8 (1908) Politické a právní dějiny slovanské
Sborník věd právních a státních, 8 (1908) Právo občanské
Sborník věd právních a státních, 7 (1907) Stručný přehled historické a právně-historické literatury maďarské
Sborník věd právních a státních, 6 (1906) Kameníček Frant., Zemské sněmy a sjezdy moravské.
Sborník věd právních a státních, 6 (1906) Řády selské a instrukce hospodářské 1350-1626
Sborník věd právních a státních, 4 (1904) Balzer Oswald, Przyczynki do historyi źródeł prawa polskiego.
Sborník věd právních a státních, 4 (1904) Dr. Przemysław Dąbkowski, O utwierdzeniu umów pod grozą lajania w prawie polskiem średniowiecznem.
Sborník věd právních a státních, 4 (1904) O kooperačních sdruženích v právu slovanském
Sborník věd právních a státních, 4 (1904) Samolewicz Janusz, Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku Sanockim.
Sborník věd právních a státních, 4 (1904) Бобчевъ С. С., Сборникъ на Българскитњ Юридически обичаи.
Sborník věd právních a státních, 4 (1904) Бобчевъ, С. С., Юбилеенъ Споменъ за десетгодищнината на »Юридически Прњгледъ«.
Sborník věd právních a státních, 4 (1904) Грабаръ В. Э., Римское право въ исторіи международно-правовыхъ ученій.
Sborník věd právních a státních, 4 (1904) Е. Н. М., Православна Далмација. Историјски преглед.
Sborník věd právních a státních, 1 (1901) Das Gesetzbuch des serbischen Caren Stephan Dušan.
Sborník věd právních a státních, 1 (1901) Dvě jubilea slovanských universit v Rakousku-Uhersku.
Sborník věd právních a státních, 1 (1901) Hlídka slovanských časopisů za rok 1900.
Sborník věd právních a státních, 1 (1901) Příručné knihy dějin ruského práva.
Sborník věd právních a státních, 1 (1901) W sprawie sankcyi Statutu Mazowieckiego pierwszego z roku 1532.
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Balzer Oswald, Skarbiec i archiwum koronne w dobie przedjagiellońskiej.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Beyrle Franz, Das Entwicklungsproblem im germanischen Rechtsgang. I. Sühne, Rache und Preisgabe in ihrer Beziehung zum Strafprozess der Volksrechte.
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Dubanowicz Edward, Zmiana konstytucyi krajowej (koniec rokovań i tekst nowych ustaw).
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Kapras Jan, Prawne stawizny Hornjeje a Delnjeje Łužicy.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Karácsonyi, János, Magyarország egyháztörténete föbb. vonásaiban 970-töl 1900-ig.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Kos Franc, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku.
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Kutrzeba Stanisław, Historya ustroju Polski w zarysie. Część trzecia: Po rozbiorach.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Kutrzeba Stanisław, Przeciwieństwa i źródła polskiej i rosyjskiej kultury.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Mayer Theodor, Verwaltungsreform in Ungarn nach der Türkenzeit.
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Peisker, J., Die Abkunft der Rumänen wirtschaftsgeschichtlich untersucht.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Semkowicz Władysłav, Braterstvo szlachty polskiej z bojarstwiem litewskiem w unii horodelskiej 1413 roku.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Suligowski Adolf, Bibljogvafja prawnicza polská XIX. i XX. wieku.
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Šusta Josef, Dvě knihy českých dějin.