Author Record - Flieder, Karel

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Karel Flieder *1853 +1933
Vysoký soudce. Pocházek z Brandýsa nad Orliví, vystudoval pražskou právnickou fakultu. Od 70. let působil v soudnictví. Roku 1907 byl přidělen na Ministerstvo spravedlnosti. V letech 1910-1918 byl soudcem Nejvyššího soudního dvora ve Vídni, roku 1918 se stal soudcem a senátním prezidentem čs. Nejvyššího soudu. Napsal příručku o Nejvyšším správním soudě a řadu článků.
http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/FLIEDER_Karel_Marcell_22.11.1853-27.1.1933

Articles Overview

Book Article
Právník, 68 (1929) Všeobecný zákoník obchodní a pozdější normy v zemích historických
Právník, 66 (1927) Sbírka vzorců k nespornému, konkursnímu a vyrovnávacímu řízení
Právník, 66 (1927) Trestní zákony československé, platné v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Právník, 65 (1926) Patronátní právo v pozemkovém přídělovém řízení
Právník, 65 (1926) Předpisy jazykového práva
Právník, 65 (1926) Sbírka vzorců k civilnímu soudnímu řádu а k exekučnímu řádu
Právník, 65 (1926) Československý obecný zákoník občanský a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
Právník, 65 (1926) Řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí
Právník, 64 (1925) Nesporné řízení
Právník, 64 (1925) Sbírka příkladů a knihovních žádostí a usnesení
Zprávy Právnické jednoty moravské, 26 (1917) O obnově a opravě hranic dle cís. nařízení dle 22. července 1915, č. 208 ř. z.
Zprávy Právnické jednoty moravské, 26 (1917) O požární náhradě ve příčině budov proti ohni pojištěných dle řádu pojišťovacího
Zprávy Právnické jednoty moravské, 26 (1917) Postavení ženy a dítěte dle nov. z 12. října 1914
Zprávy Právnické jednoty moravské, 25 (1916) Disciplinární senáty pro soudcovské úředníky nejsou oprávněny přezkoumávati rozsudky trestních soudů ani po stránce skutkové, ani po stránce právní.
Zprávy Právnické jednoty moravské, 25 (1916) Nový řád pojišťovací a nejvyšší soudní dvůr co instance revisní. K uvážení soudům první a druhé stolice s pravomocí pro občanské právní rozepře.
Zprávy Právnické jednoty moravské, 25 (1916) O obraně soukromého žalobce proti rozsudku v jeho nepřítomnosti vynesenému
Zprávy Právnické jednoty moravské, 25 (1916) O vlivu exekučního řádu na řád konkursní a vyrovnávací jakož o vzájemných vztazích těchto zákonů
Zprávy Právnické jednoty moravské, 25 (1916) Pracovní činnost nejvyššího soudního a kasačního soudu ve válečném roce 1915
Zprávy Právnické jednoty moravské, 24 (1915) O poměru vydražitele nemovitosti v knihách pozemkových zapsané a exekučně prodané ku neknihovním věcným právům osob třetích po vydání novely k úlevě soudů.
Zprávy Právnické jednoty moravské, 24 (1915) Paběrky z řízení revisního
Zprávy Právnické jednoty moravské, 24 (1915) Pokud možno dosíci titulu exekučního vůči úpadci během řízení konkursního, vůči dlužníku během řízení vyrovnávacího? Příspěvek k výkladu řádu konkursního a vyrovnávacího.
Zprávy Právnické jednoty moravské, 23 (1914) Knihopis (Václav Hora)
Zprávy Právnické jednoty moravské, 23 (1914) O účincích úmrtí soukromého žalobce po vynesení rozsudku stolice prvé.
Zprávy Právnické jednoty moravské, 22 (1913) O nárocích na náhradu škody členů bratrských pokladen vůči podnikatelům (majitelům hor a továrních závodů k nim připojených) z úrazů vzniklých.
Zprávy Právnické jednoty moravské, 21 (1912) Příspěvek ku výkladu revisního důvodu omylného právního posouzení věci dle § 503, č. 4 c. ř. s.
Zprávy Právnické jednoty moravské, 21 (1912) Reforma práva manželského
Zprávy Právnické jednoty moravské, 14 (1905) Knihopis.
Zprávy Právnické jednoty moravské, 14 (1905) Přísaha vyjevovací (juramentum manifestationis) v novém soudním řízení sporném.
Zprávy Právnické jednoty moravské, 14 (1905) Ustanovil-li zůstavitel ku správě jmění