Author Record - Procházka, Bohuš

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Bohuš Procházka

Articles Overview

Book Article
Procházka, České vodní právo (1925) Předmluva
Procházka, České vodní právo (1925) § 10. Užívání soukromé vody
Procházka, České vodní právo (1925) § 11. Zákaz svépomocné změny volných toků vodních
Procházka, České vodní právo (1925) § 15. Obecné používání vody veřejné
Procházka, České vodní právo (1925) § 16. Obecné používání vody soukromé
Procházka, České vodní právo (1925) § 19. Konsensní listina
Procházka, České vodní právo (1925) § 20. Míra propůjčeného vodního práva
Procházka, České vodní právo (1925) § 21. Udržování děl v řádném stavu a výkon práva vzhledem k jiným oprávněncům
Procházka, České vodní právo (1925) § 22. Odstranění příčiny škodlivých účinků schváleného stavidla
Procházka, České vodní právo (1925) § 23-25. Cejchy, normální znamení
Procházka, České vodní právo (1925) § 26. Reální povaha práva vodního
Procházka, České vodní právo (1925) § 27. Jak zjistiti jest rozsah propůjčeného vodního práva
Procházka, České vodní právo (1925) § 30. Práva majitelů hor
Procházka, České vodní právo (1925) § 31. Plavení dříví, rybolov
Procházka, České vodní právo (1925) § 32. Vyhražení služebností podnikům národohospodářsky prospěšným
Procházka, České vodní právo (1925) § 33. Přemostění nově zřizovaných stok
Procházka, České vodní právo (1925) § 34. Spoluužívání díla vlastníkem služebního pozemku
Procházka, České vodní právo (1925) § 35. Opatření vody při požáru
Procházka, České vodní právo (1925) § 36. Zásobování vodou jest záležitostí obce (osady)
Procházka, České vodní právo (1925) § 37. Donucování práva obci (osadě) příslušející k plnění úkolu vyznačeného v § 36
Procházka, České vodní právo (1925) § 38. Stanovení náhrady za vyvlastnění
Procházka, České vodní právo (1925) § 39. Opatření vody pro samoty
Procházka, České vodní právo (1925) § 40. Ochrana práva rybolovu
Procházka, České vodní právo (1925) § 7. Plavba loďmi a vory
Procházka, České vodní právo (1925) § 75. Věcná příslušnost co vodoprávních úřadů
Procházka, České vodní právo (1925) § 76. Místní příslušnost úřadů vodoprávních
Procházka, České vodní právo (1925) § 77. Přípravné práce
Procházka, České vodní právo (1925) § 78. Náležitosti žádosti za konsentování vodního díla
Procházka, České vodní právo (1925) § 8. Povinnosti držitelů břehů
Procházka, České vodní právo (1925) § 84. Vodoprávní komisionelní jednání.
Procházka, České vodní právo (1925) § 85. Současné schvalování živnostenských provozoven s řízením vodoprávním.
Procházka, České vodní právo (1925) § 86. Vodoprávní rozhodnutí (nález).
Procházka, České vodní právo (1925) § 87. Stanovení výše náhrady expropriační vodoprávním nálezem.
Procházka, České vodní právo (1925) § 88. Vodoprávní nález při námitkách soukromoprávních.
Procházka, České vodní právo (1925) § 89. Náhrada škody působené vodním dílem, na základě nesprávného skutkového předpokladu povoleným.
Procházka, České vodní právo (1925) § 9. Povinnosti držitele břehu při nouzovém přistání
Procházka, České vodní právo (1925) § 94. Úprava účastenství na téže vodě.
Procházka, České vodní právo (1925) § 95. Opravné prostředky proti vodoprávním nálezům.
Procházka, České vodní právo (1925) § 96. Odkládací účinek opravných prostředků.
Procházka, České vodní právo (1925) § 97. Dozor vodoprávního úřadu nad vodními díly.
Procházka, České vodní právo (1925) § 98. Bezprostřední dozor provádí obec.
Procházka, České vodní právo (1925) § 99. Náklady vodoprávního řízení.
Procházka, České vodní právo (1925) §§ 1-6. Právní roztřídění vod
Procházka, České vodní právo (1925) §§ 100.–101. Vodní kniha.
Procházka, České vodní právo (1925) §§ 103.–104. Klausule kassatorní a prováděcí.
Procházka, České vodní právo (1925) §§ 12-14. Disposiční právo vlastníka vody v pevném korytě tekoucí
Procházka, České vodní právo (1925) §§ 17-18. Potřeba vodoprávního povolení (konsensu)
Procházka, České vodní právo (1925) §§ 28-29. Vyvlastnění soukromé vody tekoucí a uložení služebností k vedení vody přes cizí pozemky
Procházka, České vodní právo (1925) §§ 70-74. O přestupcích a trestech
Procházka, České vodní právo (1925) §§ 79.–81. Předběžné šetření o žádosti.
Procházka, České vodní právo (1925) §§ 82.–83. Stanovení řízení ediktálního neb stručného o projektu.
Procházka, České vodní právo (1925) §§ 90.–93. Řízení při ustavení se vodního družstva.