Author Record - Hoetzel, Jiří

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Jiří Hoetzel *1874 +1961
Právník, zabývající se především správním a státním (ústavním) právem. Roku 1912 se stal mimořádným, roku 1918 řádným profesorem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jako blízký spolupracovník vlivného vůdce agrární strany Antonína Švehly působil jednak na Švehlově, resp. agrárníky drženém, Ministerstvu vnitra (odborový přednosta), jednak se stal Švehlovým vlivem hlavním autorem osnovy ústavní listiny, přijaté roku 1920 a zasahoval do řady jiných legislativních aktivit své doby. Byl redaktorem Správního obzoru, později pak redaktorem Sborníku věd právních a státních. V akademickém roce 1925/26 zastával na fakultě úřad děkana. Ve 30. letech vydal vlivnou učebnici správního práva.

Articles Overview

Book Article
Slovník veřejného práva československého, sv. 5 Vydržení
Slovník veřejného práva československého, sv. 5 Ústavní listina
Slovník veřejného práva československého, sv. 5 Úřad veřejný
Právník, 77 (1938) Dr. Arnošt Chmelař a Dr. Karel Tyl: Komentář k železničnímu zákonu
Právník, 77 (1938) O stavění lhůt dle zákona o nejvyšším správním soudě č. 164/37.
Právník, 77 (1938) Problém sudetoněmecký
Právník, 77 (1938) Československé správní právo
Právník, 76 (1937) Jiří Havelka: O nárocích státních zaměstnanců
Právník, 76 (1937) Jiří Havelka: Veřejnoprávní nárok na vyrovnání za utrpěné újmy
Právník, 76 (1937) Osnova zákona o vodním právu.
Právník, 76 (1937) T. G. Masaryk mrtev
Právník, 76 (1937) Vládní nařízení 162/35 před nejvyšším správním soudem
Právník, 76 (1937) Za T. G. Masarykem
Právník, 75 (1936) K reformě zákona o nejvyšším správním soudě
Právník, 75 (1936) K výkladu zákona 201/33 Sb.
Právník, 75 (1936) Rejstřík československého práva.
Právník, 75 (1936) Správa patronátů v republice Československé
Právník, 75 (1936) Veřejné zprostředkovatelny práce
Právník, 75 (1936) Za dr. Vratislavem Kalouskem.
Právník, 74 (1935) Josef Mrhálek
Právník, 74 (1935) Kniha judikátů nejvyššího správního soudu ve všech administrativách
Právník, 74 (1935) Prof. dr. Otakar Sommer: Strach z diskuse
Právník, 74 (1935) Sbírka vzorů podání ve věcech práva živnostenského
Právník, 73 (1934) Ruck: Shweizerisches Verwaltungsrecht
Pocta Augustu Miřičkovi (1933) K osnově o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády
Právník, 71 (1932) Dr. Leo Epstein: Studienausgabe der Verfassungsgesetze der Tchechoslowakischen Republik
Pocta k šedesátým narozeninám Emila Háchy (1932) Rovnost před zákonem
Právník, 69 (1930) Několik poznámek k zákonu č. 217-1925 Sb.
Právník, 69 (1930) Několik poznámek k zákonu č. 217/25 Sb.
Slovník veřejného práva československého, sv. 1 Dražba
Slovník veřejného práva československého, sv. 1 Dualismus právní
Slovník veřejného práva československého, sv. 1 Dualismus správní
Právník, 67 (1928) Ku vzniku ústavní listiny
Právník, 67 (1928) Nové správní řízení
Právník, 66 (1927) Havelka Jiří, Dr.: Nástin zásad správního řízení
Právník, 65 (1926) Promulgace zákonů
Právník, 64 (1925) Dr. František Fiedler
Právník, 62 (1923) Meze nařizovací moci podle československé ústavní listiny
Sborník věd právních a státních, 7 (1907) Pojem veřejné správy a hlavní formy její činnosti.
Sborník věd právních a státních, 6 (1906) Dr. Karl Brockhausen: Die österreichische Gemeindeordnung.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Hye-Hugelmann: Sammlung der nach gepflogener mündlicher Verhandlung geschöpften Erkenntnisse des k. k. Reichs-Gerichtes, XIV. díl, 1. seš.
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) K psychologii vědecké polemiky
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Les caractères de la nullité de plein droit édictée par les articles 63 et 65 de la loi du 5 avril 1884
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Mocenské právní poměry.
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Pantůček Ferdinand Dr., Něco k právu sousedskému novely.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Rudorff Hans, Über Bauerlaubnis und Baubedingung.
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Sammlung der nach gepflogener mündlicher
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Theorie a praxe rakouského práva správního.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Zákony, nařízení a jiné místní předpisy mimo řád stavební, platné pro král. hlav. město Prahu, jakož i některé předpisy, týkající se obcí okolních a různých ústavů pražských